Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Яхниця Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22963118
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03028, Київ, Саперно-слобiдська, 22
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5021038 (044)5021038
6. Електронна поштова адреса
office@satis.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень Цiннi папери України" №80   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://satis.kiev.ua/ в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки не має

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №302796
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
16524360
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «УкрСиббанк»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26507051917600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ВТБ Банк»
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26509010056472

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медичне страхування АГ №569056 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569059 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ №569054 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569058 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу АГ №569052 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569053 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування майна (iншого, нiж в п.5-9) АГ №569055 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж п.12-14) АГ №569060 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АГ №569061 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування медичних витрат АГ №569057 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
08.01.2013 08.01.2013 Кудiнова Iрина Анатолiївна
Опис -

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АКБ "Схiдно-Європейський банк" 19364130 01042Україна м. Київ Дружби Народiв, 17/5 6.051700000000
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 01001Україна м. Київ Малопiдвальна, 9/2 18.132440000000
ТОВ "Карбон ЛТД" 21647378 01133Україна м. Київ Лабораторний, 1 2.567500000000
ПП "ФIНВЕСТ" 33737873 03187Україна м. Київ Теремкiвська, 12 71.176300000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Яхниця Iгор Олександрович СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi 1.983500000000
Коваль Сергiй Леонiдович МЕ 126506 24.09.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 0.088600000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхниця Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця Старший науковий спiвробiтник
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.03.1997 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 32775 1.98350000000 32775 0 0 0
Усього 32775 1.98350000000 32775 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ" 33737873 03187 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Теремкiвська, 12 1176144 71.17637000000 1176144 0 0 0
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Малопiдвальна, 9/2 299627 18.13244000000 299627 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 1475771 89.30870000000 1475771 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2013
Кворум зборів** 93.859600000000
Опис Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 20 квiтня 2013 р. Кворум зборiв: 93,8596%. Порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2 Обрання Голови та Секретаря зборiв. 3 Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк. 4. Звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк. 6. Розподiл прибутку за 2012 рiк. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв . З питань порядку денного слухали: Генерального директора Яхницю I.О., Ревiзора Яхницю О.I., головного бухгалтера Ботвiнко Л.Д. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря Зборiв; затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк; схвалено звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу Товариства; затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 фiнансовий рiк; прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Черговими загальними зборами ПрАТ "СК "САТIС" вiд 24.04.2014 р. вирiшено дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Шевченкiвський Київ Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2005
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.1998 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 24000 240000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
21.04.1999 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 47500 475000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.12.1999 655/1/99 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 201236 2012360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiснингу не проводили
 
22.10.2003 511/1/03 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.06.2010 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
03.02.2011 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
13.12.2011 541/1/11 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1652436 16524360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та iнших подiй протягом 2013 р. не вiдбувалося.
 
Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2013 роцi не було.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельньсть штатних працiвникiв складає 22 особи, з них: за сумiсництвом 3 особи, працюють на умовах неповного робочого часу 6 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 13 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 350,7 тис.грн.
 
Не належить.
 
Не проводить
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб емiтент не одержував.
 
Облiкова полiтика Товариства визначає єдинi методичнi пiдходи до побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння принципiв своєчасного та достовiрного вiдображення банкiвських операцiй. Облiкова полiтика Товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО), та рiшеннях акцiонерiв i керiвництва Товариства. У своїй дiяльностi для органiзацiї бухгалтерського облiку, ведення рахункiв та складання зовнiшньої i внутрiшньої фiнансової звiтностi Товариство дотримується основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: безперервностi, послiдовностi та нарахування. Облiк повнiстю автоматизовано. Вiн здiйснюється з допомогою програмного забезпечення 1С:Бухгалтерiя. До основних засобiв вiдносяться активи, первiсна вартiсть яких перевищує 2000 гривень. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, доставкою, установкою i введенням їх до експлуатацiї. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод з урахування строку корисного використання об’єкту. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця в якому об’єкт введено в експлуатацiю. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи iз строком корисного використання бiльше одного року i вартiстю менше 2000грн. Iншi необоротнi нематерiальнi активи, якi знаходяться на складi, вiдображаються в звiтностi у складi запасiв. Нарахування амортизацiї по групi «iншi необоротнi матерiальнi активи» проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО – «перше надходження – перший видаток». Усi фiнансовi iнструменти первiсно облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї придбання. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтностi в складi поточних або довгострокових, в залежностi вiд їх дати погашення. Збiльшення вартостi фiнансових активiв вище вартостi їх придбання, здiйснюється лише в разi обґрунтованих свiдчень зростання їх справедливої вартостi.
 
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
 
За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало основних засобiв на суму 11313,1 тис.грн., акцiй iнших пiдприємств на суму 10910,4 тис.грн., векселiв -6360,0 тис.грн. Придбання вiдбулося за власнi кошти Товариства. Значних вiдчужень активiв за цей перiод не було. В найближчий час Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї та придбання.
 
Суми винагород по заробiтнiй платi пов'язаним сторонам за 2013 рiк складає 91,0 тис.грн. (2012рiк – 89,6 тис.грн.)
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Компанiя не орендує основних засобiв, крiм офiсних примiщень та автотранспорту. Також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. На даний час Компанiя не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
Для Товариства дуже важливою проблемою є несплатоспроможнiсть замовникiв, нестабiльнiсть законодавства України, нестабiльнiсть курсу валют. Можливi фактори ризкiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства: нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi; зростання рiвня iнфляцiї; можливi змiни в кредитно-грошовiй полiтицi держави; недолiки податкового законодавства i iнших норм, регулюючих пiдприємницьку дiяльнiсть; форс-мажорнi обставини. Тобто, вiд законодавчих та економiчних обмежень висока ступень залежностi дiяльностi Товариства. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутству пiдприємства не iснує, конфлiкту iнтересiв в керiвництвi немає.
 
Штрафнi санкцiї за порушення законодавства в 2013 роцi не нараховувались.
 
Страхова компанiя планує залучати фiнансовi ресурси шляхом збiльшення страхових платежiв, завдяки створенню агентської мережi, що дозволить мiнiмiзувати адмiнiстративнi витрати на утримання штату i в той же час дозволить додатково розширити клiєнтську базу.
 
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв).
 
просування страхового продукту на ринок України планується здiйснювати за рахунок вдосконалення iснуючих договiрних вiдносин з медичними закладами та укладання нових, розширення асiстуючих компанiй, вдосконалення iснуючої агентської мережi.
 
дослiджень та розробок у звiтному роцi не проводилось.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8899.900 8656.300 0.000 0.000 8899.900 8656.300
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 8780.900 8547.800 0.000 0.000 8780.900 8547.800
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 119.000 108.500 0.000 0.000 119.000 108.500
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 8899.900 8656.300 0.000 0.000 8899.900 8656.300
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду 9033,00 (тис. грн.) на кiнець перiоду 8789,00 (тис. грн.)
Знос становить: на початок перiоду 2094,00 (тис. грн.) на кiнець перiоду 2923,00 (тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30537.000 19433.500
Статутний капітал (тис. грн.) 16524.400 16524.400
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16524.400 16524.400
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 14012,6 тис. грн. в за звiтний перiод та 2909,1 тис.грн. за попереднiй перiод. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша розмiру статутного капiталу, тобто вiдповiдає вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 326.800 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 7320.300 X X
Усього зобов'язань X 7647.100 X X
Опис: До податкових зобов’язаннь вiдноситься податок на прибуток, строк сплати якого не настав. До iнших зобов’язаннь належить поточна кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги, основнi засоби, заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 страхування 0.00 0.00 0.00 0.00 40911.40 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Страховi виплати 65

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 41 П 000028 19.02.2013 31.03.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 41 П 000028 19.02.3013 31.03.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву ТоваристваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
згiдно з договором № 86/13 вiд 27 грудня 2013 року

м. Київ 22 квiтня 2014 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САТIС»
станом на 31 грудня 2012 року

м. Київ 22 квiтня 2014 року

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми «Рада Лтд», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк чинностi якого подовжено до 31.03.2016 р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П № 000028 видане за рiшенням НКЦПФР № 28 вiд 19.02.13р., була проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» (далi Товариство) станом на 31 грудня 2013 року, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) , Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) , Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до фiнансової звiтностi.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Товариства iз використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до вищезазначеної концептуальної основи. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку, складена Страховою компанiєю фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та iншу наведену у цiєї звiтностi iнформацiю, викладену у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складається за формами, встановленими нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у 2014 роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд цiєї оцiнки. Вплив таких вiдмiнностей на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим.
ВИСНОВОК
ЩОДО ВИМОГ НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.
Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» за 2013 рiк, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми «Рада Лтд», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд 31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П № 000028 видане за рiшенням НКЦПФР № 28 вiд 19.02.13р.
Аудиторську перевiрку проведено з 17 сiчня 2014 р. по 22 квiтня 2014р. згiдно договору за № 86/13 вiд 27 грудня 2013 року мiж ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд» та Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «САТIС».
Мiсцезнаходження: ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»:
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 47.
Поштова адреса:
01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2\37, тел. 507-25-56.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про страхування», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.
Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана Миколаївна, сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р. (строк дiї до 28 квiтня 2018 року).
Дата видачi аудиторського висновку – 22 квiтня 2014 року.
1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «САТIС».
Закрите акцiонерне товариство Страхова компанiя «САТIС» зареєстровано 10 березня 1995 р. Московською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, про що видано свiдоцтво №22963118.
Згiдно Протоколу № 33 вiд 03.11.2010 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства було затверджено нову редакцiю статуту, який зареєстровано Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 09.11.2010 року, про що видано свiдоцтво серiя А01 № 302796, номер запису 1 070 107 0010 014944 та приведено назву Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до нової редакцiї статуту назва Товариства змiнена на Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «САТIС», а також змiнено мiсцезнаходження Товариства.

Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ 22963118.
Дата проведення останнiх змiн у статутних документах - 12.03.2012 року.

Основнi види дiяльностi: 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя;
65.20 Перестрахування.

Мiсцезнаходження: Україна, 03028, м.Київ, вул. Саперно - Слобiдська, 22.
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2012 р. становить 32 особи, з них штатних 22.
Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй:
Серiя АГ № 569052 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569053 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569054 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569055 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569056 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569057 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569058 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569059 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569060 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569061 вiд 08.12.2010 року;
Станом на 31.12.2013 року, Товариство має наступнi поточнi рахунки:
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЄВА
п/р 26504057000543,
МФО 300711;
В Печерському вiддiленнi ПАТ “БАНК ФОРУМ”, м. Києва
п/р 26505300051290,
МФО 322948;
Вiддiлення “Кредитний центр “Голосiєво” ПАТ ВТБ Банк м. Києва
п/р 2650 90 100 56 472,
У МФО 321767;
Фiлiя ПАТ "МАРФIН БАНК" у м.Києвi
п/р № 26504414321,
МФО 300829;
Новопечерське вiддiлення ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києвi
п/р 26508830118497,
МФО 300670;
ПАТ «РЕАЛ БАНК у м. Києвi
п/р 2650030134223,
МФО 351588;
АТ «УкрСиббанк» у м. Києвi
п/р 26507051917600,
МФО 351005.
Компанiя не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй чи представництв.
2. Статутний капiтал
Вiдповiдно до останньої редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС», що зареєстрована Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 12.03.2012 року, Статутний капiтал становить 16 524 360, 00 (шiстнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять чотири тисячi триста шiстдесят) гривень, та подiлено на 1 652 436 шт. простих iменних акцiй номiналом 10 грн. кожна. Форма iснування – бездокументарна.
Згiдно iнформацiї, наданої управлiнським персоналом Товариства, станом на 31 грудня 2013 року, серед акцiонерiв 10 i бiльше вiдсотками акцiй володiють:
- Приватне пiдприємство «ФIНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 33737873, м.Київ, вул. Теремкiвська, буд.12, оф. 33 ) – 1176144 (один мiльйон сто сiмдесят шiсть тисяч сто сорок чотири) простих iменних акцiй загальною вартiстю 11 761 440 (одинадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень, що складає 71,17 % Статутного капiталу (фонду);
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна Компанiя «А.I.С.Т.-IНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 22925951, м.Київ, вул. Малопiдвальна, 9/2 кiм.5)- 299627 (двiстi дев’яносто дев’ять тисяч шiстсот двадцять сiм) простих iменних акцiй загальною вартiстю 2 996 270 (два мiльйона дев’ятсот дев’яносто шiсть тисяч двiстi сiмдесят) гривень, що складає 18,13 % Статутного капiталу (фонду);
Акцiї Товариства перебувають у власностi наступних членiв виконавчого органу:
1.Яхниця Iгор Олександрович – 32 775 (тридцять двi тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) простих iменних акцiй, загальною вартiстю 327 750 (триста двадцять сiм тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень, що складає 1,9835% Статутного капiталу;
Статутний капiтал облiковується на рахунку 40 «Статутний капiтал». Розмiр статутного капiталу в бухгалтерському облiку станом на 31.12.2013 р. вiдображено вiрно.
Статутний капiтал ПрАТ «СК «САТIС» сформований в розмiрi 16 524 360, 00 (шiстнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять чотири тисячi триста шiстдесят) гривень, в тому числi за рахунок, грошових коштiв в розмiрi 15784160,00 грн., цiнних паперiв в розмiрi 466300,00 грн., майна в розмiрi 38900,00 грн., дивiдендiв, спрямованих на збiльшення статутного капiталу в розмiрi 235000,00 грн.
Статутний капiтал ПрАТ «СК «САТIС» станом на 31.12.2013 року сформовано, зареєстровано та своєчасно сплачено в повному обсязi.
ПрАТ «СК «САТIС» укладено договiр з Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на ведення зведеного облiкового реєстру власникiв № Е- 1482/10 вiд «23» липня 2010 року.
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, наданого ПАТ «НДУ», станом на 31 грудня 2013 року загальна кiлькiсть зареєстрованих в реєстрi акцiонерiв Товариства складає 6. З помiж них юридичних осiб – 4, в т.ч. нерезидентiв - 0 та фiзичних осiб – 2, в т.ч. нерезидентiв - 0.
Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi до вимог Законiв України «Про господарськi товариства», «Про акцiонернi товариства», «Про страхування».
3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.
3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096 та з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України, було розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням «Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 30537 тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу страхової компанiї та вiдповiдає вимогам законодавства.
3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих невiдповiдностей.
3.3 Виконання значних правочинiв
Нами проведено процедури перевiрки виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вiдповiдно до Статуту Товариства та у вiдповiдностi зi статтею 51 Закону України про «Акцiонернi товариства», повноваження наглядової ради у Товариствi здiйснюється загальними зборами акцiонерiв. Таким чином рiшення, про вчинення значного правочину, приймається загальними зборами акцiонерiв товариства.
За результатами виконаних процедур ми дiйшли висновку, що рiшення про вчинення значних правочинiв, що укладенi Товариством протягом 2013р., прийнятi вiдповiдно до Статуту Товариства та не перевищують суми затвердженої Протоком загальних зборiв акцiонерiв №38 вiд 20.04.2013 року.
3.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Нами проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства.
Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя- Ревiзор
- Служба внутрiшнього аудиту Товариства
Органiзацiйною структурою Товариства передбачено наявнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю). До складу служби фактично входить посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор. Службу внутрiшнього аудиту було створено з 08.01.2013 р. В своїй роботi служба внутрiшнього аудиту керується Положенням про службу внутрiшнього аудиту ПрАТ «СК «САТIС» .
Крiм служби внутрiшнього аудиту контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється також ревiзором, вiдповiдно до повноважень, визначених в Статутi.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння вiдповiдає Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства».
3.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.
За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
м. Київ, 22 квiтня 2014 року
Директор з питань аудиту
АФ «РАДА Лтд»
Маслова С.М.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 18.05.2001 р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р. №229/4 – до 31.03.16 р. )
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний номер 41 (строк дiї свiдоцтва до 31 березня 2016 року).

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 19.02.2013 р. Серiя П № 000028 (строком дiї до 31.03.16р.)
Сертифiкат аудитора серiя А Аудиторської палати України №005378 (термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.04.2013 № 265/2 – до 28.04.18 р.)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): iншi органи не здiйснювали Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншi способи не використовувалися Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): iншi причини вiдсутнi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада не передбачена статутом X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Генеральний директор

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iншi органи не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) з iнiцiативи iнших органiв не здiйснювалась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювалася
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
iнформацiя вiдсутня

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Станом на 31.12.2013 року 71,18 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ", ЄДРПОУ 33737873, мiсцезнаходження: Україна, 03178, м. Київ, вул. Теремкiвська, 12/33, та 18,13 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє ТОВ IК «А.I.С.Т-Iнвест», ЄДРПОУ 22925951, мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, пр. Т. Шевченка/вул. Малопiдвальна, 9/2, кiм.5. Акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Склад акцiонерiв за рiк не змiнювався.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушень за рiк не було.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходи впливу вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками вiдсутня.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Органiзацiйною структурою Товариства передбачено наявнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) яким є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор. Внутрiшнiй аудит – це оцiнка системи внутрiшнього контролю Компанiї. Дiяльнiсть внутрiшнього аудиту Товариства регламентовано Положенням про службу внутрiшнього аудиту. Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2013 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Порушень ведення бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Такi факти вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Такi факти вiдсутнi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Протягом 2013 року в ПрАТ «СК «САТIС» дiють договори оренди примiщення укладенi з Яхницею О.I.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Методичнi рекомендацiї вiдсутнi.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД", код ЄДРПОУ 20071290, м.Київ, вул. Залiзничне шосе, 47, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб"єктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення АПУ №101 вiд 18.05.2001 р., строк чинностi якого подовжено до 31.03.2016 р. та свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П № 000028, видане за р i шенням НКЦПФР в i д 19.02.2013 р. дiйсне до 31.03.2016року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Дата початку аудиторської дiяльностi 04.06.1996р. загальний стаж 18 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
9 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Такi випадки вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Аудитор не змiнювався
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не має. Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Скарги розглядаються в загальному порядку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Судовi позови стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 21
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03028, Київ, Саперно-Слобiдська, 22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 133 131 133
первісна вартість 1001 136 136 136
накопичена амортизація 1002 3 5 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 9033 8789 9033
первісна вартість 1011 11127 11712 11127
знос 1012 2094 2923 2094
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 3000 11371 3000
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 59 0 59
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 12225 20291 12225
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21 17 21
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 12117 12565 12117
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 102 87 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 1 1 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1927 2226 1927
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2197 3835 2173
Готівка 1166 24 4 24
Рахунки в банках 1167 2173 3831 2173
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 8 14 8
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 8 14 8
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 16373 18745 16373
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28598 39036 28598

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16524 16524 16524
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6579 6579 6579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3537 7565 -3537
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 19566 30668 19566
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 28 30 28
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 700 582 700
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 700 582 700
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 728 721 728
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7584 6948 7584
за розрахунками з бюджетом 1620 332 327 332
за у тому числі з податку на прибуток 1621 332 327 332
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 203 203 203
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 126 111 126
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 59 58 59
Усього за розділом IІІ 1695 8304 7647 8304
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28598 39036 28598

Примітки немає
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 40987 31084
Премії підписані, валова сума 2011 40911 30709
Премії, передані у перестрахування 2012 47 36
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 118 470
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 5 -59
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 26542 ) ( 24811 )
Валовий:
 прибуток

2090

14445

6273
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1311 51
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 1200 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1972 ) ( 1877 )
Витрати на збут 2150 ( 194 ) ( 112 )
Інші операційні витрати 2180 ( 68 ) ( 19 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

13522

4316
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 690 604
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1669 ) ( 660 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

12543

4260
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1441 1090
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

11102

3170
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11102 3170

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 148 127
Витрати на оплату праці 2505 351 402
Відрахування на соціальні заходи 2510 131 143
Амортизація 2515 911 843
Інші операційні витрати 2520 2363 1153
Разом 2550 3904 2668

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Немає
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

30807
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 2612
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 241 202
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 42934 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1809 233
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1135 )

( 27586 )
Праці 3105 ( 351 ) ( 343 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 130 ) ( 158 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1277 ) ( 982 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1277 ) ( 935 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 47 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 2482 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1634 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 25223 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 5141 ) ( 165 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10093 2138
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 7200 ) ( 8510 )
необоротних активів 3260 ( 1255 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8455 -8510
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 6310
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 128 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 6182
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1638 -190
Залишок коштів на початок року 3405 2197 2387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3835 2197

Примітки немає
Керівник Яхниця Iгор Олексондрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки немає
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16524 0 0 6579 -3537 0 0 19566
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16524 0 0 6579 -3537 0 0 19566
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 9902 0 0 9902
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 1200 0 0 1200
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 1200 0 0 1200
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 11102 0 0 11102
Залишок на кінець року 4300 16524 0 0 6579 7565 0 0 30668

Примітки Вiдсутнi
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Змiст примiток до фiнансової звiтностi
1. Iнформацiя про компанiю
2. Основи подання фiнансової звiтностi
3. Принципи облiкової полiтики
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
5. Примiтки до фiнансової звiтностi
5.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи
5.2 Iнвестицiйна нерухомiсть
5.3 Фiнансовi активи
5.3.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток.
5.3.2 Iнвестицiї, що утримуються до погашення
5.3.3 Фiнансовi активи в наявностi для продажу
5.4 Запаси
5.5 Поточнi фiнансовi iнвестицiї
5.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти
5.7 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
5.8 Резервний капiтал , резерви катастроф та стабiлiзацiйнi резерви
5.9 Страховi резерви та забезпечення
5.10 Фiнансовi зобов’язання
5.11 Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї
5.12 Iншi операцiйнi доходи
5.13 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
5.14 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
5.15 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
5.16 Операцiйнi сегменти
5.17 Управлiння ризиками
5.18 Операцiї з пов’язаними сторонами
5.19 Подiї пiсля дати балансу
1. Iнформацiя про компанiю
Найменування юридичної особи Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Сатiс»

Юридична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Фактична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Дата державної реєстрацiї 10 березня 1995 р
Адреса вебсайта satis.kiev.ua
Види дiяльностi згiдно з ЄДРПОУ Страхування, перестрахування та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної iз формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Реєстрацiйний номер присвоєний Нацкомфiнпослуг 11100884
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22963118
Банкiвськi реквiзити ПАТ «Банк Форм» м.Київ, МФО 322948
р/р 26505300051290
Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:
Серiя АГ № 569052 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569053 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569054 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569055 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569056 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569057 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569058 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569059 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569060 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569061 вiд 08.12.2010 року


2. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв № 419 вiд 28 лютого 2000 року зi змiнами вiд 30 листопада 2011р. на базi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) на основi правил облiку за початковою вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у вартiсть активiв та зобов’язань на основi їх справедливої вартостi. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче.
Протягом 2013 року Компанiєю застосовувались наступнi стандарти та тлумачення:
Номер стандарту Назва стандарту
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу
МСФЗ 4 Договори страхування
МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти
МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї
МСБО 33 Прибуток на акцiю
МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи
МСБО 38 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
Страхова компанiя переходила на складання звiтностi за МСФЗ у вiдповiдностi до роз’яснень, що наданi спiльним листом Нацiонального банку України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №04/4-07/702.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнях, якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру – тисяча гривень.
3. Принципи облiкової полiтики
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть базуватися на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.
Суттєвi критерiї визнання та оцiнки видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат якi застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на поточних рахунках в банкiвських установах.
Фiнансовi активи – основнi термiни, пов’язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що:
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток,
- що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю
- займи та дебiторську заборгованiсть,
- фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються або за справедливою вартiстю, або за собiвартiстю.
Основнi засоби.
Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об’єкту.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Таб. 3.1
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 50
Обладнання охорони та сигналiзацiї 12
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 5
Копiювальнi машини 4
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 5
Касове обладнання 4
Автотранспорт 7
Меблi, сейфи 4
Вивiски 5
Iншi 4
Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди примiщень.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов’язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, та вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 4
Iншi нематерiальнi активи 4
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi -

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
Оренда
Усi договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на прямолiнiйної основi.
Фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання визнаються коли Компанiя стає стороною контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов’язань. Процентнi витрати, що пов’язанi з фiнансовими зобов’язаннями вiдображаються в складi процентних витрат.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2013 роцi становила 19%, вiд страхової дiяльностi – 3%, вiд торгiвлi цiнними паперами – 10%.
В Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, передбаченi змiни в ставках оподаткування прибутку, зокрема:
• на перiод з 01 сiчня 2014 року -18%.
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.
Валюта вимiру та подання.. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»). Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень.
Резерви.
Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування:
а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату обчислюється в такому порядку:
- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв – методом 1/365
- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного – методом 1/24.
б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду.
Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за видами страхування.
Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов’язання адекватними.
Пiд перевiркою адекватностi зобов’язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов’язання на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Страхова компанiя виключає страхове зобов’язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов’язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на це, облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов’язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов’язання сегментiв в звiтностi не наводиться.
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Принципи облiкової полiтики, застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають тим, що застосовувалися Компанiєю у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., за винятком застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй на 1 сiчня 2013 р., як зазначено нижче.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, що застосовується до всiх типiв компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. МСФЗ (IFRS) 10 замiнює частину вимоги щодо облiку для цiлей складання консолiдованої фiнансової звiтностi, встановлену МСБО (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» та включає питання, що розглядаються в ПКI 12 «Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 вносить змiни у визначення контролю, згiдно якого iнвестор контролює об’єкт iнвестування, коли вiн мав права на змiннi результати дiяльностi суб’єкта iнвестування або зазнає пов’язаних з ним ризикiв та може впливати на цi результати завдяки своїм владним повноваженням щодо об’єкта iнвестування. Щоб вiдповiдати визначенню контролю згiдно МСФЗ (IFRS) 10, усi три наведенi дали критерiї повиннi виконуватися: (а) владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування; (б) iнвестор зазнає ризикiв або має права щодо змiнних результатiв дiяльностi об’єкта iнвестування та (в) iнвестор має здатнiсть використовувати свої владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування з метою впливу на результати iнвестора. МСФЗ (IFRS) 10 не мав впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств.. Змiни не вплинуть на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 встановлює вимоги до розкриття в рiчнiй консолiдованiй звiтностi про розкриття участi в дочiрнiх, залежних пiдприємствах та спiльнiй дiяльностi i неконсолiдованих структурованих пiдприємствах. МСФЗ (IFRS) 12 направлений на надання користувачам фiнансової звiтностi iнформацiї для оцiнки характеру участi в iнших пiдприємствах та вiдповiдних ризиках, а також впливу такої участi на фiнансову звiтнiсть.
Стандарт не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 об’єднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi згiдно з МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiн щодо визначення того, коли компанiї зобов’язанi використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi згiдно з МСФЗ в тих випадках, коли використання справедливої вартостi вимагається або дозволяється у вiдповiдностi до iнших стандартiв у складi МСФЗ. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 не мало суттєвого впливу на здiйснення Товариством визначення справедливої вартостi.
МСБО (IAS) 19 «Винагороди працiвникам»( в редакцiї 2011 року).
РМСФЗ опублiкувала поправки до МСБО (IAS) 19 «Винагороди працiвникам», що вносять значнi змiни до облiку винагород працiвникiв, зокрема усувають можливiсть вiдстроченого визнання змiн в активах та зобов’язаннях пенсiйного плану (так званий «коридорний метод»). Крiм цього, поправки обмежують змiни чистих пенсiйних активiв (зобов’язань), визнаних у прибутку або збитку, чистими процентними доходами (витратами) та вартiстю послуг. Цi змiни не мали впливу на фiнансовий стан Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правки не вплинули на фiнансовий стан Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї - Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань.
Цi поправки вимагають вiд компанiї розкриття iнформацiї про права на взаємозалiк та пов’язанi угоди (наприклад, договори застави). Розкриття забезпечать користувачiв iнформацiєю, що є корисною для оцiнювання ефекту угод про взаємозалiк на фiнансовий стан компанiї. Новi розкриття потрiбнi для усiх визнаних фiнансових iнструментiв, що пiдлягають взаємозалiку згiдно МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: Подання». Розкриття також застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, що є предметом обов’язкових до виконання генеральних угод про взаємозалiк чи подiбних договорiв, незважаючи на те, чи вiдбувається взаємозалiк згiдно МСБО (IAS) 32. Цi поправки не мали впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Змiни у поданнi статей iншого сукупного доходу».
Поправки до МСБО (IAS) 1 змiнюють групування статей, що подаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути рекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад, доходи за вирахуванням витрат вiд фiнансових активiв, наявних для продажу), повиннi подаватись окремо вiд статей, якi нiколи не будуть рекласифiкованi (наприклад, переоцiнка будiвель). Поправки змiнюють подання iнформацiї у звiтi про сукупний дохiд, але не мають впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства.
Тлумачення КТМФЗ 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi добування в кар'єрi»
У тлумаченнi розглядається, коли i як облiковувати окремо вигоди, що виникають внаслiдок розкривних робiт, а також як оцiнювати цi вигоди первiсно та у подальшому.Зазначене не вплинуло на фiнансовий стан Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ»
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть».
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту.
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
МСФЗ (IFRS) 9 – це новий стандарт по облiку фiнансових iнструментiв, який повинен повнiстю замiнити МСБО (IAS) 39. Проект замiни включає три етапи:
1. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та зобов’язань;
2. Облiк знецiнення
3. Облiк хеджування.
Застосування першого етапу вплине на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства та не вплине на представлення зобов’язань. Для оцiнки остаточного впливу цього стандарту Товариство проаналiзує стандарт пiсля публiкацiї заключної редакцiї. Товариство не буде застосовувати оновлений МСФЗ (IFRS) 9 з 1 сiчня 2014 року.
Поправка до МСБО (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Поправки уточнюють правила залiку активiв та зобов’язань i пов’язанi з ними вимоги по розкриттю iнформацiї. Поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiзнiше. Керiвництво Товариства вважає, що поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi.
«Iнвестицiйнi компанiї» (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФО (IAS) 27)
Вказанi поправки вступають в дiю для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати i передбачають виключення iз вимог по консолiдацiї для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 10. Виключення iз вимог по консолiдацiї вимагають, щоб iнвестицiйнi компанiї облiковували дочiрнi компанiї по справедливiй вартостi через прибуток або збиток. Товариство не вважає, що поправка вплине на його фiнансову звiтнiсть, так як не вiдповiдає визначенню iнвестицiйної компанiї вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 10.
Поправка до МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв»
Поправка включає вимоги про розкриття iнформацiї про суму очiкуваного вiдшкодування для нефiнансових активiв. Поправка вимагає додаткового розкриття про оцiнку активiв, якi були знецiненi, а сума очiкуваного вiдшкодування була визначена як справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж. Поправки вступають силу для рокiв, що починаються з 1сiчня 2014року. На даний час Товариство оцiнює вплив на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi.
Поправки до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
(обов’язковi до застосування для рокiв, якi починаються не ранiше1 сiчня 2014 року).
Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови дотримання певних критерiїв, немає необхiдностi зупиняти облiк хеджування. Керiвництво Товариства вважає, що поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансовий стан та результати дiяльностi.
Тлумачення КТМФЗ(IFRIC) 21 «Обов’язковi платежi»
(обов’язковi до застосування для рокiв, якi починаються не ранiше1 сiчня 2014 року).
Тлумачення дає вказiвки по визнанню зобов’язань по платежам, якi встановлюються державою, що облiковуються у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 37«Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи» так i по платежам з чiтко визначеними термiнами i сумами.. На даний час Товариство оцiнює вплив тлумачення КТМФЗ(IFRIC) 21 на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi
5. Примiтки до фiнансової звiтностi
5.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця Основнi засоби та нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2012 року: - 7501,4 - 48,9 59,4 - 74,2 134,6 7818,5
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 8650,6 - 104,5 107,6 - 74,2 135,8 9072,7
1.2 Знос на 1 сiчня 2012 року - 1149,2 - 55,6 48,2 - - 1,2 1254,2
2 Надходження - 2097,6 - 18,1 28,8 - 59,1 2203,6
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - -
4 Передавання - - - - - - - - -
4.1 Вибуття - 7,6 - 2 3,7 - - 13,3
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 810,5 - 20,4 10,3 - - 1,7 842,9
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - -
7 Переоцiнка - - - - - - - - -
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - -
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - -
8 Iнше - - - - - - - - -
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року: - 8780,9 - 44,6 74,4 - 133,3 132,9 9166,1
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 10740,6 - 120,6 132,9 - 133,3 135,8 11263,2
9.2 Знос на 31 грудня 2012 року - 1959,7 - 76 58,5 - 2,9 2097,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2013 року: - 8780,9 - 44,6 74,4 - 133,3 132,9 9166,1
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 10740,6 - 120,6 132,9 - 133,3 135,8 11263,2
1.2 Знос на 1 сiчня 2013 року - 1959,7 - 76 58,5 - - 2,9 2097,1
2 Надходження - 626,8 - 19,2 3,9 - - - 649,9
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - -
4 Передавання - - - - - - - - -
4.1 Вибуття - - - - - - - - -
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 859,9 22,0 11,5 - - 1,7 895,1
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - -
7 Переоцiнка - - - - - - - - -
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - -
7.2 Переоцiнка зносу - -35,3 - -22,2 -7,0 - - - -64,5
8 Коригування ОЗ на МБП - - - - -
8.1 Коригування зносу ОЗ на знос МБП - -35,3 - -22,2 -7,0 - -0,4 - -64,9
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2013року: - 8547,8 - 41,7 66,8 - 132,9 131,2 8920,4
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 11332,1 - 117,5 129,8 - 132,9 135,8 11848,1
9.2 Знос на 31 грудня 2013 року - 2784,3 - 75,8 63,0 - - 4,6 2924,8

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи головним чином включають незавершенi iнвестицiї в будiвництво та/або реконструкцiю примiщень, якi не придатнi до експлуатацiї до дати закiнчення робiт. По закiнченню робiт, вказанi активи будуть перенесенi до складу примiщень або полiпшень орендованих примiщень ( iнших необоротних матерiальних активiв).
Станом на звiтну дату iснують зобов’язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. Загальна сума складає 6939,3 тис. грн. (2012 рiк: 7579,3 тис. грн.)
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 5.1 належать Компанiї на правi власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку iз консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв складає :
- основних засобiв та нематерiальних активiв – 540,0 тис. грн.. (2012 рiк: 589,3 тис. грн.).

5.2. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть на балансi Компанiї не облiковується.
5.3 Фiнансовi активи
5.3.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток.
Таблиця: Фiнансовi активи що перецiнюються за справедливою вартiстю
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 5
1 Борговi цiннi папери: - - -
1.1 Державнi облiгацiї - - -
1.2 Облiгацiї мiсцевих позик - - -
1.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй - - -
2 Акцiї пiдприємств та iншi корпоративнi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що оцiнюються 11371,1 2999,5 528,3
2.1 За бiржовими курсами 11371,1 2999,5 528,3
2.2 За альтернативними методами оцiнки - - -
2.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй 11371,1 2999,5 528,3
3 Iнвестицiйнi сертифiкати IСI - - -
3.1. За вартiстю чистих активiв - - -
3.2. За бiржовими курсами - - -
4 Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв протягом року (довiдково) 1200,4 - -
5 Усього цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 11371,1 2999,5 528,3

5.3.2 Iнвестицiї, що утримуються до погашення
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 5
1 Облiгацiї суб’єктiв господарювання - -
2 Векселi суб’єктiв господарювання 12565,4 12116,9 5704,3
3 Разом iнвестицiй, що утримуються до погашення 12565,4 12116,9 5704,3
4 В тому числi облiковуються в складi довгострокових iнвестицiй 12565,4 12116,9 5704,3
Компанiя протягом 2013р. не здiйснювала продажiв з портфелю iнвестицiй, що утримуються до погашення.
Таблиця : Рух iнвестицiїй, що утримуються до погашення
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 5
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 12116,9 5704,3 6643,6
2 Надходження - 6010 350
3 Погашення - - -
4 Нарахованi процентнi доходи - - -
5 Проценти отриманi - - -
6. Змiна вартостi у зв’язку iз перерахунком поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв +448,5 +402,6 -789,3
7. Змiна вартостi у зв’язку iз знецiненням iнвестицiй - - -500
7 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня 12565,4 12116,9 5704,3

5.3.3 Фiнансовi активи в наявностi для продажу
Станом на 31.12.2013 року iнвестицiї, що вiдповiдно до МСФО 39, не можуть бути класифiкованi в iншi портфелi та мають облiковуватись саме в портфелi для продажу вiдсутнi.
5.4 Запаси
Станом на 31.12.2013р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї.
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 5
1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 17,1 20,7 40,7
1.2. Матерiали 1,0 1,8 0,1
1.3. Паливо 6,0 10,3 1,5
1.4. Запаснi частини - - -
1.5 Iншi запаси 10,1 8,6 39,1
2 Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi - 49,9
3 Списано запасiв протягом поточного року 148,6 126,6 114,2
4 Вартiсть запасiв в заставi - - --
5.5 Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Розкриття iнформацiї про вказанi поточнi активи наведено у вiдповiдних роздiлах таблиць роздiлу примiток 5.3.1-5.3.3.
5.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України.
Таблиця Аналiз якостi еквiвалентiв грошових коштiв станом на 31 грудня 2013 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Сума Усього
1 2 4 5
1 Готiвковi кошти в касi Компанiї 3,6 3,6
1.1 Комерцiйнi банки iз рейтингом «iнвестицiйний» 3831,3 3831,3
1.2 З рейтингом нижче iнвестицiйного - -
Усього еквiвалентiв грошових коштiв 3834,9 3834,9

5.7 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Ря¬док Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Вартiсть акцiй
1 2 3 4 5
1 Залишок на 1 сiчня 2012 року 1652,4 1652,4 16524,4
2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску - - -
3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2013 року --- 1652,4 1652,4 16524,4
Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним законодавством України;
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
Страхова компанiя не випускала акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу.
В 2013 роцi страховою компанiєю не здiйснювалось випуску акцiй.
5.8 Резервний капiтал , резерви катастроф та стабiлiзацiйнi резерви
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 5
1 Резервний капiтал 6579,2 6579,2 6579,2
2 Резерв катастроф - - -
3 Резерв коливань збитковостi - - -
4 Усього резерви 6579,2 6579,2 6579,2
Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» резервний капiтал формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк.
Страхова компанiя не формує i не веде облiк таких технiчних резервiв як резерв коливань збитковостi та резерв катастроф.
5.9 Страховi резерви та забезпечення
Таблиця Резерви за зобов’язаннями та забезпечення за 2013 рiк
(тис. грн.)
Ря¬док Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 4
1 Страховi резерви 581,9 699,5 1169,6
1.1 Резерв незароблених премiй 581,9 699,5 1169,6
1.2. Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - - 0
1.3. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - - 0
2 Частка перестраховика в страхових резервах 13,7 8,3 67,4
3 Забезпечення виплат працiвникам 29,9 28,0 27,8

Тест на адекватнiсть зобов’язань
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.
Результат тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй засвiдчує, що сформованi резерви цiлком достатнi для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2013 року.
5.10 Фiнансовi зобов’язання
В 2013, 2012 та 2011 роках Компанiя не мала фiнансових зобов’язань.
5.11 Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, виступає у судових процесах у якостi позивача до третiх осiб по регрес ним вимогам. Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенцiйних зобов’язань за даною категорiєю справ немає.
Тим не менш час вiд часу та в зв’язку iз звичайним веденням бiзнесу страхова компанiя може бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво Страхової компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв’язку iз такими справами та вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань.
Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв,
Станом на 31 грудня 2013 року не iснує iнших непередбачених зобов’язань, що пов’язанi з виникненням податкових зобов’язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець 2013 року у Страхової компанiї iснують контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв з постачальниками. Загальна сума зобов’язань перед постачальниками на 31 грудня 2013 року складає 6939,3 тис. грн. (2012 рiк: 7579,3 тис. грн.)
Страховою компанiєю вже зарезервовано достатнi кошти для виконання вказаних зобов’язань. Компанiя впевнена, що майбутнi доходи та грошовi надходження будуть достатнiми для покриття вказаних та iнших подiбних зобов’язань.
г ) дотримання особливих вимог.
Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання певних умов.

ґ) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Страхова компанiя не має предметiв наданих в заставу, та активiв, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними
5.12. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 4
1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 7,8 9,2 10,0
Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй, та iнших резервiв (крiм резервiв iз страхування життя) 89,1 2,9 82
2 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками - 1,5 16,3
3 Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками - - -
4 Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв - - -
5 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 14,0 37,4 37,4
6 Iншi операцiйнi доходи - -
7 Усього iнших операцiйних доходiв 110,9 51 108,3
5.13. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 4
Адмiнiстративнi витрати: (1972,2) (1877,4) (1709,5)
1 Витрати на утримання персоналу (464,7) (543,3) (587,0)
2 Амортизацiя основних засобiв (893,0) (842,9) (705,0)
3 Iншi адмiнiстративнi витрати (614,5) (491,2) (417,5)
4
5 Витрати на збут: (194,4) (111,9) (1826,4)
6 Витрати на утримання персоналу (46,5) (43,7) (-)
7 Амортизацiя основних засобiв (-) (-) (-)
8 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (118,6) (19,9) (1824,7)
9 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (-) (9,1) (-)
10 Витрати на маркетинг та рекламу (19,4) (2,2) (-)
11 Iншi витрати на збут послуг (9,9) (37) (1,7)
Iншi операцiйнi витрати (68,1) (19,1) (136,9)
12 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат (2234,7) (2008,4) (3672,8)

До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
o виплату заробiтної плати управлiнському персоналу в сумi 315,4 тис. грн.
o формування резервiв пiд вiдпустки в сумi 29,9 тис. грн.,
o нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 119,4 тис. грн. Розмiри нарахування та сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України.
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:
o витрати на оренду примiщень
o забезпечення канцтоварами
o витрати на зв`язок та iнтернет
o ремонт офiсної технiки та iнше
До статтi iншi витрати на збут послуг зокрема включено:
o витрати на полiграфiчну продукцiю
o представницькi витрати
До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати:
o банкiвськi послуги
o послуги зберiгачiв ЦП5.14. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 4
2 Доходи вiд депозитiв 241,3 202,0 184,0
3 Iншi фiнансовi доходи 448,4 402,7 -
4 Iншi доходи - - 40,0
5 Усього фiнансових та iнших доходiв 689,7 607,4 224,0
7 Проценти за користування кредитами (-) (-) (-)
8 Iншi фiнансовi витрати (-) (-) (-)
9 Iншi витрати (1669,2) (660,2) (687,4)
10 Усього фiнансових витрат та iнших витрат (1669,2) (660,2) (687,4)

До статтi iншi фiнансовi доходи зокрема включено:
o дохiд вiд дисконтування векселiв
До статтi iншi витрати зокрема включено витрати:
o витрати на придбання товарiв, робiт послуг не вiд страхової дiяльностi
o благодiйна допомога
o списання ЦП та iнше.
5.15. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2013 рiк 2012 рiк 2011 рiк
1 2 3 4 4
1 Прибуток (збиток) до оподаткування 12542,5 4260,1 1572,0
2 Поточний податок на прибуток (1272,3) (966,2) (824,0)
3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - (123,9) -
4 (збiльшення) зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань (168,4) - -
5 Усього витрати на податок на прибуток (1440,7) (1090,1) (824,0)
6 Прибуток (збиток) поточного року 11101,8 3170,0 748,0

* при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань, суми податку на прибуток було визначено за наступними ставками:
1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою в розмiрi - 3% та 0%;
2. Прибуток страховика вiд iншої дiяльностi, пов’язаної iз страховою, за ставкою в розмiрi – 19%;
3. За операцiями з цiнними паперами та деривативами за ставкою в розмiрi – 10%.
5.16. Операцiйнi сегменти
За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є географiчнi сегменти, а також сегменти по видах страхових продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї розкрито в Роздiлi 3 "Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя", якiй, в складi страхової звiтностi надається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг.
5.17. Управлiння ризиками
Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.
Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов’язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, розмiщуються виключно в банкiвських установах «iнвестицiйного» рiвня та в високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного контролю за їх виконанням на кожному етапi.
Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх врегулювання.
5.18. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Суми винагород по заробiтнiй платi пов'язаним сторонам за 2013 рiк складає 91,0 тис.грн.(2012рiк – 89,6 тис.грн.)
5.19. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть

Керiвник _____________________ Яхниця I.О.

Головний бухгалтер _____________________ Тутук Л.Д.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток