Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Яхниця Iгор Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22963118

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосiївський, 03028, Київ, Саперно-слобiдська, 22

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)5021038 (044)5021038

6. Електронна поштова адреса

office@satis.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень Цiннi папери України" №78

 

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://satis.kiev.ua/

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

не має


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №302796

3. Дата проведення державної реєстрації

10.03.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

16524360

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

21

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 Перестрахування

- -

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «УкрСиббанк»

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26507051917600

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «ВТБ Банк»

5) МФО банку

321767

6) поточний рахунок

26509010056472

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Медичне страхування

АГ №569056

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування вiд нещасних випадкiв

АГ №569059

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування здоров'я на випадок хвороби

АГ №569054

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АГ №569058

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування вантажiв та багажу

АГ №569052

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АГ №569053

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування майна (iншого, нiж в п.5-9)

АГ №569055

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж п.12-14)

АГ №569060

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування фiнансових ризикiв

АГ №569061

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування медичних витрат

АГ №569057

08.12.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

08.01.2013

08.01.2013

Кудiнова Iрина Анатолiївна

Опис

-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

АКБ "Схiдно-Європейський банк"

19364130

01042Україна м. Київ Дружби Народiв, 17/5

6.051700000000

АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест"

22925951

01001Україна м. Київ Малопiдвальна, 9/2

18.132440000000

ТОВ "Карбон ЛТД"

21647378

01133Україна м. Київ Лабораторний, 1

2.567500000000

ПП "ФIНВЕСТ"

33737873

03187Україна м. Київ Теремкiвська, 12

71.176300000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Яхниця Iгор Олександрович

СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi

1.983500000000

Коваль Сергiй Леонiдович

МЕ 126506 24.09.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

0.088600000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яхниця Iгор Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця Старший науковий спiвробiтник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.1997 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Яхниця Iгор Олександрович

СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi

32775

1.98350000000

32775

0

0

0

Усього

32775

1.98350000000

32775

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ"

33737873

03187 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Теремкiвська, 12

1176144

71.17637000000

1176144

0

0

0

АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест"

22925951

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Малопiдвальна, 9/2

299627

18.13244000000

299627

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1475771

89.30870000000

1475771

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2014

Кворум зборів**

93.859700000000

Опис

Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 24 квiтня 2014 р. Кворум зборiв: 93,8597%. Порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2 Обрання Голови та Секретаря зборiв. 3 Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку за 2013 рiк. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв . З питань порядку денного слухали: Генерального директора Яхницю I.О., Ревiзора Яхницю О.I., головного бухгалтера Ботвiнко Л.Д. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря Зборiв; затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк; схвалено звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу Товариства; затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 фiнансовий рiк; прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Черговими загальними зборами ПрАТ "СК "САТIС" вiд 28.04.2014 р. вирiшено дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Шевченкiвський Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2005

Міжміський код та телефон

(044) 279-66-51

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.06.1998

342/1/98

ДКЦПФР

UA1010831006

Документарні іменні

10.000

24000

240000.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 

21.04.1999

342/1/98

ДКЦПФР

UA1010831006

Документарні іменні

10.000

47500

475000.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 

23.12.1999

655/1/99

ДКЦПФР

UA1010831006

Документарні іменні

10.000

201236

2012360.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiснингу не проводили

 

22.10.2003

511/1/03

ДКЦПФР

UA1010831006

Документарні іменні

10.000

1021436

10214360.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 

23.06.2010

450/1/10

ДКЦПФР

UA4000083109

Бездокументарні іменні

10.000

1021436

10214360.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 

03.02.2011

450/1/10

ДКЦПФР

UA4000083109

Бездокументарні іменні

10.000

1021436

10214360.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 

13.12.2011

541/1/11

ДКЦПФР

UA4000083109

Бездокументарні іменні

10.000

1652436

16524360.000

100.000000000000

Опис

процедуру лiстингу не проходили

 


XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та iнших подiй протягом 2014 р. не вiдбувалося.

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2014 роцi не було.

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельньсть штатних працiвникiв складає 21 особа, з них: за сумiсництвом 3 особи, працюють на умовах неповного робочого часу 6 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 12 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 353,9 тис.грн.

 

Не належить.

 

Не проводить

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб емiтент не одержував.

 

Облiкова полiтика Товариства визначає єдинi методичнi пiдходи до побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння принципiв своєчасного та достовiрного вiдображення банкiвських операцiй. Облiкова полiтика Товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО), та рiшеннях акцiонерiв i керiвництва Товариства. У своїй дiяльностi для органiзацiї бухгалтерського облiку, ведення рахункiв та складання зовнiшньої i внутрiшньої фiнансової звiтностi Товариство дотримується основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: безперервностi, послiдовностi та нарахування. Облiк повнiстю автоматизовано. Вiн здiйснюється з допомогою програмного забезпечення 1С:Бухгалтерiя. До основних засобiв вiдносяться активи, первiсна вартiсть яких перевищує 2000 гривень. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, доставкою, установкою i введенням їх до експлуатацiї. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод з урахування строку корисного використання об’єкту. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця в якому об’єкт введено в експлуатацiю. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи iз строком корисного використання бiльше одного року i вартiстю менше 2000грн. Iншi необоротнi нематерiальнi активи, якi знаходяться на складi, вiдображаються в звiтностi у складi запасiв. Нарахування амортизацiї по групi «iншi необоротнi матерiальнi активи» проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО – «перше надходження – перший видаток». Усi фiнансовi iнструменти первiсно облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї придбання. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтностi в складi поточних або довгострокових, в залежностi вiд їх дати погашення. Збiльшення вартостi фiнансових активiв вище вартостi їх придбання, здiйснюється лише в разi обґрунтованих свiдчень зростання їх справедливої вартостi.

 

здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.

 

За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало основних засобiв на суму 11694,4 тис.грн., акцiй iнших пiдприємств на суму 12610 тис.грн., векселiв -6360,0 тис.грн. Придбання вiдбулося за власнi кошти Товариства. Значних вiдчужень активiв за цей перiод не було. В найближчий час Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї та придбання.

 

Суми винагород по заробiтнiй платi пов'язаним сторонам за 2014 рiк складає 101,7 тис.грн. (2013рiк – 91,0 тис.грн.)

 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Компанiя не орендує основних засобiв, крiм офiсних примiщень та автотранспорту. Також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. На даний час Компанiя не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

 

Для Товариства дуже важливою проблемою є несплатоспроможнiсть замовникiв, нестабiльнiсть законодавства України, нестабiльнiсть курсу валют. Можливi фактори ризкiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства: нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi; зростання рiвня iнфляцiї; можливi змiни в кредитно-грошовiй полiтицi держави; недолiки податкового законодавства i iнших норм, регулюючих пiдприємницьку дiяльнiсть; форс-мажорнi обставини. Тобто, вiд законодавчих та економiчних обмежень висока ступень залежностi дiяльностi Товариства. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутству пiдприємства не iснує, конфлiкту iнтересiв в керiвництвi немає.

 

Штрафнi санкцiї за порушення законодавства в 2014 роцi не нараховувались.

 

Страхова компанiя планує залучати фiнансовi ресурси шляхом збiльшення страхових платежiв, завдяки створенню агентської мережi, що дозволить мiнiмiзувати адмiнiстративнi витрати на утримання штату i в той же час дозволить додатково розширити клiєнтську базу.

 

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв).

 

просування страхового продукту на ринок України планується здiйснювати за рахунок вдосконалення iснуючих договiрних вiдносин з медичними закладами та укладання нових, розширення асiстуючих компанiй, вдосконалення iснуючої агентської мережi.

 

дослiджень та розробок у звiтному роцi не проводилось.

 

Судовi справи вiдсутнi.

 

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8899.900

8656.300

0.000

0.000

8899.900

8656.300

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

8780.900

8547.800

0.000

0.000

8780.900

8547.800

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

119.000

108.500

0.000

0.000

119.000

108.500

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

8899.900

8656.300

0.000

0.000

8899.900

8656.300

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду 8789,00 (тис. грн.) на кiнець перiоду 8807,00 (тис. грн.)
Знос становить: на початок перiоду 2923,00 (тис. грн.) на кiнець перiоду 3791,00 (тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

33530.600

30537.000

Статутний капітал (тис. грн.)

16524.400

16524.400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

16524.400

16524.400

Опис

Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку

Висновок

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 17006,2 тис. грн. в за звiтний перiод та 14012,6 тис.грн. за попереднiй перiод. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша розмiру статутного капiталу, тобто вiдповiдає вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

5838.000

X

X

Усього зобов'язань

X

5838.000

X

X

Опис:

До податкових зобов’язаннь вiдноситься податок на прибуток, строк сплати якого не настав. До iнших зобов’язаннь належить поточна кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги, основнi засоби, заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

страхування

0.00

0.00

0.00

0.00

33861.00

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Страховi виплати

59.25

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20071290

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцiгська, 2/37

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1575 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

41 П 000028 19.02.2013 31.03.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20071290

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Лейпцiгська2/37

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1575 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

41 П 000028 19.02.3013 31.03.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку,
Акцiонерам та Керiвництву Товариства

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
згiдно з договором № 05/15 вiд 29 сiчня 2015 р.

м. Київ 15 квiтня 2015 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САТIС»
станом на 31 грудня 2014 року

м. Київ 15 квiтня 2015 року

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми «Рада Лтд» була проведена аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» (Код ЕДРПОУ 22963118) ; мiсцезнаходження: Україна, 03028, м. Київ, вул. Саперно - Слобiдська, 22.
(далi - Товариство)) станом на 31 грудня 2014 року, що додається, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Товариства iз використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вищезазначеної концептуальної основи. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» станом на 31.12.2014 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складається за формами, встановленими нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Аудиторський звiт призначений для вказаних користувачiв та не може використовуватись для iнших користувачiв та iншими сторонами.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що дiяльнiсть i операцiї страхової компанiї, так само як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного часу пiд впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному середовищi України. Наша думка не була модифiкована з цього приводу.


ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» за 2014 рiк, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) , Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми «Рада Лтд», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр субєктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд 31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000028, реєстрацiйний номер свiдоцтва 28, строк дiї свiдоцтва з 19.02.2013 до 31.03.2016 р.
Аудиторську перевiрку проведено з 05.02.2015р. по 15.04.2015 р. згiдно договору № 05/15 вiд 29 сiчня 2015 р. мiж ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд» та ПрАТ «Страхова компанiя «САТIС».
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ТОВ «Рада Лтд»: м. Київ, Залiзничне шосе, 47.
Фактичне мiсцезнаходження та поштова адреса : 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2\37, тел. 507-25-56.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про акцiонернi товариства», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про страхування», «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту.
Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до28 квiтня 2018 року).
Дата видачi аудиторського висновку – 15 квiтня 2015 року.

1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «САТIС».
Закрите акцiонерне товариство Страхова компанiя «САТIС» зареєстровано 10 березня 1995 р. Московською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, про що видано свiдоцтво №22963118.
Згiдно Протоколу № 33 вiд 03.11.2010 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства було затверджено нову редакцiю статуту, який зареєстровано Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 09.11.2010 року, про що видано свiдоцтво серiя А01 № 302796, номер запису 1 070 107 0010 014944 та приведено назву Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдповiдно до нової редакцiї статуту назва Товариства змiнена на Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «САТIС», а також змiнено мiсцезнаходження Товариства.
Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ 22963118.
Дата проведення останнiх змiн у статутних документах - 12.03.2012 року.
Основнi види дiяльностi: 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя;
65.20 Перестрахування.
Мiсцезнаходження: Україна, 03028, м.Київ, вул. Саперно - Слобiдська, 22.
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2014 р. становить 32 особи, з них штатних 21.
Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй:
Серiя АГ № 569052 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569053 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569054 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569055 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569056 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569057 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569058 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569059 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569060 вiд 08.12.2010 року;
Серiя АГ № 569061 вiд 08.12.2010 року;
Компанiя не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй чи представництв.
2. Статутний капiтал
Вiдповiдно до останньої редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС», що зареєстрована Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 12.03.2012 року, Статутний капiтал становить 16 524 360, 00 (шiстнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять чотири тисячi триста шiстдесят) гривень, та подiлено на 1 652 436 шт. простих iменних акцiй номiналом 10 грн. кожна. Форма iснування – бездокументарна.
Статутний капiтал облiковується на рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капiтал» (субрахунок 401 «Статутний капiтал»). Розмiр статутного капiталу в бухгалтерському облiку та Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р. вiдображено вiрно.
Статутний капiтал ПрАТ «СК «САТIС» сформований в розмiрi 16 524 360, 00 (шiстнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять чотири тисячi триста шiстдесят) гривень, в тому числi за рахунок, грошових коштiв в розмiрi 15784160,00 грн., цiнних паперiв в розмiрi 466300,00 грн., майна в розмiрi 38900,00 грн., дивiдендiв, спрямованих на збiльшення статутного капiталу в розмiрi 235000,00 грн.
Статутний капiтал ПрАТ «СК «САТIС» станом на 31.12.2014 року сформовано, зареєстровано та сплачено в повному обсязi.
ПрАТ «СК «САТIС» укладено договiр з Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на ведення зведеного облiкового реєстру власникiв № ОВ – 3388 вiд «30» сiчня 2014 року.
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, наданого ПАТ «НДУ», станом на 31 грудня 2014 року загальна кiлькiсть зареєстрованих в реєстрi акцiонерiв Товариства складає 6. З помiж них юридичних осiб – 4, в т.ч. нерезидентiв - 0 та фiзичних осiб – 2, в т.ч. нерезидентiв - 0.
Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi до вимог Законiв України «Про господарськi товариства», «Про акцiонернi товариства», «Про страхування». Величина статутного капiталу, вiдображена в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному у його Статутi.
Згiдно iнформацiї, наданої управлiнським персоналом Товариства, станом на 31 грудня 2014 року, серед акцiонерiв 10 i бiльше вiдсотками акцiй володiють:
- Приватне пiдприємство «ФIНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 33737873, м. Київ, вул. Теремкiвська, буд.12, оф. 33 ) – 1176144 (один мiльйон сто сiмдесят шiсть тисяч сто сорок чотири) простих iменних акцiй загальною вартiстю 11 761 440 (одинадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень, що складає 71,17 % Статутного капiталу (фонду);
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна Компанiя «А.I.С.Т.-IНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 22925951, м. Київ, вул. Малопiдвальна, 9/2 кiм.5)- 299627 (двiстi дев’яносто дев’ять тисяч шiстсот двадцять сiм) простих iменних акцiй загальною вартiстю 2 996 270 (два мiльйона дев’ятсот дев’яносто шiсть тисяч двiстi сiмдесят) гривень, що складає 18,13 % Статутного капiталу (фонду);
Акцiї Товариства перебувають у власностi наступних членiв виконавчого органу:
1.Яхниця Iгор Олександрович – 32 775 (тридцять двi тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) простих iменних акцiй, загальною вартiстю 327 750 (триста двадцять сiм тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень, що складає 1,9835% Статутного капiталу;

3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.
3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
З метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України, було розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням «Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 33532 тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу страхової компанiї та вiдповiдає вимогам законодавства.
3.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.

м. Київ, 15 квiтня 2015 року
Директор з питань аудиту
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Маслова С.М.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 18.05.2001 р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р. №229/4 – до 31.03.16 р. )
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний номер 41 (строк дiї свiдоцтва до 31 березня 2016 року).

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 19.02.2013 р. Серiя П № 000028 (строком дiї до 31.03.16р.)
Сертифiкат аудитора серiя А Аудиторської палати України №005378 (термiн чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.04.2013 № 265/2 – до 28.04.18 р.)


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): iншi органи не здiйснювали

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iншi способи не використовувалися

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): iншi причини вiдсутнi

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

наглядова рада не передбачена статутом

Інші (запишіть)

наглядова рада не передбачена статутом

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не передбачена статутом

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): наглядова рада не передбачена статутом

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

наглядова рада не передбачена статутом

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні