Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Яхниця Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22963118
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03028, Київ, Саперно-слобiдська, 22
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5021038 (044)5021038
6. Електронна поштова адреса
office@satis.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 81(2586)   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://satis.kiev.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
не має

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №302796
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
16524360
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «УкрСиббанк»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26507051917600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ВТБ Банк»
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26509010056472

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медичне страхування АГ №569056 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569059 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ №569054 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569058 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу АГ №569052 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569053 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування майна (iншого, нiж в п.5-9) АГ №569055 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж п.12-14) АГ №569060 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АГ №569061 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування медичних витрат АГ №569057 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
08.01.2013 08.01.2013 Кудiнова Iрина Анатолiївна 044 502 10 38, office@satis.kiev.ua
Опис -

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АКБ "Схiдно-Європейський банк" 19364130 01042Україна м. Київ Дружби Народiв, 17/5 6.051700000000
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 03680Україна м. Київ Червоноармiйська 57/3 18.132440000000
ТОВ "Карбон ЛТД" 21647378 01133Україна м. Київ Лабораторний, 1 2.567500000000
ПП "ФIНВЕСТ" 33737873 03187Україна м. Київ Теремкiвська, 12 71.176300000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Яхниця Iгор Олександрович СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi 1.983500000000
Коваль Сергiй Леонiдович МЕ 126506 24.09.2002 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 0.088600000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхниця Iгор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця Старший науковий спiвробiтник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.1997 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович СН 817090 07.05.1998 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi 32775 1.98350000000 32775 0 0 0
Усього 32775 1.98350000000 32775 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ" 33737873 03187 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Теремкiвська, 12 1176144 71.17637000000 1176144 0 0 0
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 03680 Україна м. Київ Печерський м. Київ Червоноармiйська 57/3 299627 18.13244000000 299627 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 1475771 89.30870000000 89.30870000000 1475771 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 73.1598
Опис Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 28 квiтня 2016 р. Кворум зборiв: 73,1598. Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
4. Звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку за 2015 рiк.
7. Вирiшення питань пов’язаних з виконанням нормативiв Положення затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 741 вiд 08.10.2009 року.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року.
З питань порядку денного слухали: Генерального директора Яхницю I.О., Ревiзора Яхницю О.I., головного бухгалтера Тутук Л.Д. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря Зборiв; затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк; схвалено звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу Товариства; затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 фiнансовий рiк; вирiшенно питання пов’язане з виконанням нормативiв Положення затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 741 вiд 08.10.2009 року; прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Черговими загальними зборами ПрАТ "СК "САТIС" вiд 28.04.2016 р. вирiшено дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Подiльський Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2005
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторської фiрми «Рада Лтд»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20071290
Місцезнаходження 01015 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Лейпцiгська, 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1575
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
Міжміський код та телефон 044 507-25-56
Факс 044 507-25-56
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.1998 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 24000 240000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
21.04.1999 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 47500 475000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.12.1999 655/1/99 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 201236 2012360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiснингу не проводили
 
22.10.2003 511/1/03 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.06.2010 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
03.02.2011 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
13.12.2011 541/1/11 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1652436 16524360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та iнших подiй протягом 2016 р. не вiдбувалося.
 
Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2016 роцi не було.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельньсть штатних працiвникiв складає 17 осiб, з них: за сумiсництвом 4 особи, працюють на умовах неповного робочого часу 4 осiб. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 478.0 тис.грн.
 
Не належить.
 
Не проводить
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб емiтент не одержував.
 
Облiкова полiтика Товариства визначає єдинi методичнi пiдходи до побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння принципiв своєчасного та достовiрного вiдображення банкiвських операцiй. Облiкова полiтика Товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО), та рiшеннях акцiонерiв i керiвництва Товариства. У своїй дiяльностi для органiзацiї бухгалтерського облiку, ведення рахункiв та складання зовнiшньої i внутрiшньої фiнансової звiтностi Товариство дотримується основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: безперервностi, послiдовностi та нарахування. Облiк повнiстю автоматизовано. Вiн здiйснюється з допомогою програмного забезпечення 1С:Бухгалтерiя. До основних засобiв вiдносяться активи, первiсна вартiсть яких перевищує 2500 гривень. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, доставкою, установкою i введенням їх до експлуатацiї. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод з урахування строку корисного використання об’єкту. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця в якому об’єкт введено в експлуатацiю. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи iз строком корисного використання бiльше одного року i вартiстю менше 2500грн. Iншi необоротнi нематерiальнi активи, якi знаходяться на складi, вiдображаються в звiтностi у складi запасiв. Нарахування амортизацiї по групi «iншi необоротнi матерiальнi активи» проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО – «перше надходження – перший видаток». Усi фiнансовi iнструменти первiсно облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї придбання. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтностi в складi поточних або довгострокових, в залежностi вiд їх дати погашення. Збiльшення (зменшення) вартостi фiнансових активiв вище (нижче) вартостi їх придбання, здiйснюється лише в разi обґрунтованих свiдчень зростання (падiння) їх справедливої вартостi.
 
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
 
За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало основних засобiв на суму 4344.6 тис.грн.,
 
-
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Компанiя не орендує основних засобiв, крiм офiсних примiщень автотранспорту та медичного обладнання. Також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. На даний час Компанiя не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
Для Товариства дуже важливою проблемою є несплатоспроможнiсть замовникiв, нестабiльнiсть законодавства України, нестабiльнiсть курсу валют. Можливi фактори ризкiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства: нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi; зростання рiвня iнфляцiї; можливi змiни в кредитно-грошовiй полiтицi держави; недолiки податкового законодавства i iнших норм, регулюючих пiдприємницьку дiяльнiсть; форс-мажорнi обставини. Тобто, вiд законодавчих та економiчних обмежень висока ступень залежностi дiяльностi Товариства. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутству пiдприємства не iснує, конфлiкту iнтересiв в керiвництвi немає.
 
Штрафнi санкцiї за порушення законодавства в 2016 роцi не нараховувались.
 
Страхова компанiя планує залучати фiнансовi ресурси шляхом збiльшення надходження страхових платежiв, завдяки створенню агентської мережi, що дозволить мiнiмiзувати адмiнiстративнi витрати на утримання штату i в той же час дозволить додатково розширити клiєнтську базу.
 
-
 
просування страхового продукту на ринок України планується здiйснювати за рахунок вдосконалення iснуючих договiрних вiдносин з медичними закладами та укладання нових, розширення асiстуючих компанiй, вдосконалення iснуючої агентської мережi.
 
дослiджень та розробок у звiтному роцi не проводилось.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8500.5 6944.8 0 0 8500.5 6944.8
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 8500.5 6944.8 0 0 8500.5 6944.8
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0 0.000 0 0 0
Усього 8500.5 6944.8 0 0 8500.5 6944.8
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду 13072.4 (тис. грн.) на кiнець перiоду 12163.1 (тис. грн.)
Знос становить: на початок перiоду 4571.9 (тис. грн.) на кiнець перiоду 5218.3 (тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 33758.3 33660.1
Статутний капітал (тис. грн.) 16524.4 16524.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16524.4 16524.4
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 8374.6 тис. грн. за звiтний перiод та 17233.9 тис.грн. за попереднiй перiод. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша розмiру статутного капiталу, тобто вiдповiдає вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 996.2 X X
Усього зобов'язань X 996.2 X X
Опис: До податкових зобов’язаннь вiдноситься податок на прибуток, строк сплати якого не настав. До iнших зобов’язаннь належить поточна кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги, основнi засоби, заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, Залiзничне шосе, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 П 000375 19.02.2013 25.02.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 П 000375 19.02.2013 25.02.2021
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САТIС»
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Акцiонерам та Керiвництву Товариства
м. Київ 14 квiтня 2017 року

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторської фiрми «Рада Лтд» була проведена аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» (Код за ЄДРПОУ 22963118; мiсцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобiдська, 22 ; дата державної реєстрацiї -10 березня 1995 року (далi - Товариство)) станом на 31 грудня 2015 року, що додається, у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Товариства iз використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до вищезазначеної концептуальної основи. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, складена Товариством фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» станом на 31.12.2016 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що дiяльнiсть i операцiї страхової компанiї, так само як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного часу пiд впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному середовищi України. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд цiєї оцiнки.
м. Київ, 14 квiтня 2017 року
Директор з питань аудиту
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Маслова С.М.
сертифiкат серiї А №5378 вiд 28.04.1994р.
термiн чинностi продовжено до 28.04.2018р.
ТОВ Аудиторська фiрма
«Рада Лтд»,
Мiсцезнаходження:
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 47,
Поштова та фактична адреса:
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, тел. 507-25-56.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1575,
видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р.,
термiн дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 322/3
вiд 25.02.2016 р. до 25 лютого 2021 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв П 000375, видане за рiшенням НКЦПФР вiд 31.03.16р.,
термiн дiї з 19.02.2013 по 25.02.2021 року.
-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): iншi органи не здiйснювали Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншi способи не використовувалися Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): iншi причини вiдсутнi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада не передбачена статутом X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Генеральний директор

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iншi органи не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) з iнiцiативи iнших органiв не здiйснювалась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювалася
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
iнформацiя вiдсутня

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Станом на 31.12.2016 року 71,18 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ", ЄДРПОУ 33737873, мiсцезнаходження: Україна, 03178, м. Київ, вул. Теремкiвська, 12, кВ. 33, та 18,13 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє ТОВ «IК «А.I.С.Т.-IНВЕСТ», ЄДРПОУ 22925951, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 57/3. Акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Склад акцiонерiв за рiк не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушень за рiк не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Заходи впливу вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння страховими ризиками в Товариствi ґрунтуватися на системному використаннi методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками страхової компанiї, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та рентабельностi дiяльностi страхової органiзацiї та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i довготермiновому перiодах. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї (примiтка 6.3), аналiз чутливостi до iншого цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Оскiльки Товариство не мало активiв в iноземнiй валютi, то активи не були чутливими до валютного ризику i потенцiйнi змiни не вимiрювались. Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Контроль за лiквiднiстю здiйснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Органiзацiйною структурою Товариства передбачено наявнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) яким є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор. Внутрiшнiй аудит – це оцiнка системи внутрiшнього контролю Компанiї. Дiяльнiсть внутрiшнього аудиту Товариства регламентовано Положенням про службу внутрiшнього аудиту. Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2016 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Порушень ведення бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Такi факти вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Такi факти вiдсутнi.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2016 року в ПрАТ «СК «САТIС» дiють договори оренди примiщення укладенi з Яхницею О.I.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Методичнi рекомендацiї вiдсутнi.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД", код ЄДРПОУ 20071290, м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., термiн чинностi якого продовжено до 25.02.2021р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя П №000375, видане за рiшенням НКЦПФР вiд 19.02.13 р., строк чинностi якого до 25.02.2021р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Дата початку аудиторської дiяльностi 04.06.1996р. загальний стаж 21 рiк
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
12 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Такi випадки вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Аудитор не змiнювався
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не має. Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Скарги розглядаються в загальному порядку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Судовi позови стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 96220
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03028, Київ, Саперно-Слобiдська, 22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 129.1 129.1 133
первісна вартість 1001 135.8 135.8 136
накопичена амортизація 1002 6.7 6.7 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 8500.5 6944.8 9033
первісна вартість 1011 13072.4 12163.1 11127
знос 1012 4571.9 5218.3 2094
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12281 7046 3000
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 59
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 20910.6 14119.9 12225
II. Оборотні активи
Запаси 1100 37.8 23.8 21
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 12680.8 6330.8 12117
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 137 424.1 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 712.6 611.6 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 712 611.6 0
з нарахованих доходів 1140 5.6 20.4 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2643.3 1643.5 1927
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2440 4034.4 2173
Готівка 1166 3.6 22.4 24
Рахунки в банках 1167 2436.4 4012 2173
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 243.1 543.5 8
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 243.1 543.5 8
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 18900.2 13632.1 16373
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 39810.8 27752 28598

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16524.4 16524.4 16524.4
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6579.2 6579.2 6579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10654.7 1795.4 -3537
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 33758.3 24899 19566
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 65.1 76.9 28
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 1454.2 1779.8 700
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 18.5 515 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 1435.7 1264.8 700
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1519.3 1856.7 728
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4315 714.2 7584
за розрахунками з бюджетом 1620 0 1.7 332
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 332
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 202.9 202.9 203
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 14.6 77.1 126
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0.7 0.3 59
Усього за розділом IІІ 1695 4533.2 996.2 8304
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 39810.8 27751.9 28598

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9391.6 11791.4
Чисті зароблені страхові премії 2010 9391.6 11791.4
Премії підписані, валова сума 2011 14030 13419.5
Премії, передані у перестрахування 2012 5109.7 1071.8
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -170.9 539.3
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 300.4 -17
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3419.5 ) ( 4012.3 )
Валовий:
 прибуток

2090

5972.1

7779.1
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2339.6 39.3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 1368 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1890.6 ) ( 2020.9 )
Витрати на збут 2150 ( 276.3 ) ( 1073 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2473.3 ) ( 443.1 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3671.5

4281.4
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 491.5 220.8
Інші доходи 2240 2100 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 14584.5 ) ( 4259 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

243.2
 збиток 2295 ( 8321.5 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 100.4 47
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

196.2
 збиток 2355 ( 8421.9 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -8421.9 196.2

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 209.4 199.2
Витрати на оплату праці 2505 488.6 445.5
Відрахування на соціальні заходи 2510 105.5 158.4
Амортизація 2515 758.4 787
Інші операційні витрати 2520 3078.3 1946.9
Разом 2550 4640.2 3537

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 101 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 20438.6 18368.1
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 230.2 460.2
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2068.7 )

( 2329.8 )
Праці 3105 ( 425.5 ) ( 377.9 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 111 ) ( 182.9 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 586.2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 86.6 ) ( 69.6 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 15354.2 ) ( 9856.2 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1229.5 ) ( 3270.4 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1494.3 2155.3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 372.4 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 780 )
необоротних активів 3260 ( 272.3 ) ( 480.2 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 100.1 -1260.2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1594.4 895.1
Залишок коштів на початок року 3405 2440 1544.9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 4034.4 2440

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олексондрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16524 0 0 6579 10655 0 0 33758
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -437 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 -437
Скоригований залишок на початок року 4095 16524 0 0 6579 10218 0 0 33321
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -8422 0 0 -8422
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -8422 0 0 -8422
Залишок на кінець року 4300 16524 0 0 6579 1796 0 0 24899

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Змiст примiток до фiнансової звiтностi

1. Iнформацiя про компанiю
2. Основи подання фiнансової звiтностi.
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi випущенi, але ще не набули чинностi.
2.3 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi.
2.5 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi.
3. Принципи облiкової полiтики.
3.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
3.3. Фiнансовi активи.
3.4. Основнi засоби.
3.5. Нематерiальнi активи.
3.6. Оренда.
3.7. Фiнансовi зобов’язання.
3.8. Податок на прибуток.
3.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд.
3.10. Валюта вимiру та подання.
3.11. Резерви.
3.12. Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань.
3.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами.
3.14 Суттєвiсть.
4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю.
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi.
5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
6.2. Фiнансовi активи в наявностi для продажу.
6.3. Запаси.
6.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
6.5. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд), змiни у власному капiталi.
6.6. Тест на адекватнiсть обов’язань
6.7. Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї.
6.8. Iншi операцiйнi доходи .
6.9. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
6.10. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати.
6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку).
6.12. Операцiйнi сегменти.
6.13. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.
6.14. Управлiння капiталом
6.15. Операцiї з пов’язаними сторонами.
6.16. Подiї пiсля дати балансу.

1. Iнформацiя про компанiю
Найменування юридичної особи Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Сатiс»

Юридична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Фактична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Дата державної реєстрацiї 10 березня 1995 р
Адреса вебсайта satis.kiev.ua
Види дiяльностi згiдно з ЄДРПОУ Страхування, перестрахування та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної iз формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Реєстрацiйний номер присвоєний Нацкомфiнпослуг 11100884
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22963118
Банкiвськi реквiзити АТ «Укрсиббанк» м.Київ, МФО 351005
р/р. 26507051917600
Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:
Серiя АГ № 569052 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569053 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569054 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569055 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569056 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569057 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569058 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569059 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569060 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569061 вiд 08.12.2010 року

2. Основи подання фiнансової звiтностi.
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi непротирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi випущенi, але ще не набули чинностi. В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi 01 сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Компанiї вказанi стандарти до дати набуття чинностi не застосовуються.
Дострокове застосування МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» не вплинуло б на фiнансову звiтнiсть Компанiї за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року, оскiльки Компанiя не входить в сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i зобов’язань. Тому Компанiя вивчає вплив цього стандарту на фiнансовий стан в подальшому.
Товариство застосовує «Щорiчне вдосконалення до МСФЗ: цикл 2012-2014» - рiзноманiтнi стандарти до фiнансових звiтiв Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року..
.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнях, якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру – тисяча гривень.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 28 квiтня 2017. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi. Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.
3. Принципи облiкової полiтики.
3.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Товариства, який передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, фактичнi результати можуть базуватися на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.
Суттєвi критерiї визнання та оцiнки видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат якi застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках.
3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на рахунках в банкiвських установах.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3. Фiнансовi активи. Фiнансовi активи – основнi термiни, пов’язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що:
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток;
- що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю;
- займи та дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються за справедливою вартiстю через змiни в капiталi.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю Товариство вiдносить цiннi папери, якi придбавалися для торгових операцiй, яким притаманна швидка лiквiднiсть, та по яких є можливiсть визначення справедливої вартостi на пiдставi бiржових торгiв.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї якi не пiдпадають пiд вищезазначенi категорiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд коливань курсу iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.4. Основнi засоби. Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об’єкту.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Таб. 3.1
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 50
Обладнання охорони та сигналiзацiї 12
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 5
Копiювальнi машини 4
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 5
Касове обладнання 4
Автотранспорт 7
Меблi, сейфи 4
Вивiски 5
Iншi 4

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди примiщень.
3.5.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов’язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, та вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:

Таб. 3.2
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 4
Iншi нематерiальнi активи 4
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi -
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
3.6. Оренда. Договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на прямолiнiйнiй основi.
3.7. Фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання визнаються коли Товариство стає стороною контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов’язань. Процентнi витрати, що пов’язанi з фiнансовими зобов’язаннями вiдображаються в складi процентних витрат.
3.8. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язанi з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2016 роцi становила 18%, вiд страхової дiяльностi – 3%.
3.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.
3.10. Валюта вимiру та подання. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»). Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень.
3.11. Резерви. Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування:
а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату обчислюється в такому порядку:
- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв – методом 1/365
- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного – методом 1/24.
б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду.
Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за видами страхування.
3.12. Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань. Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов’язання адекватними.
Пiд перевiркою адекватностi зобов’язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов’язання на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Страхова компанiя виключає страхове зобов’язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов’язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
3.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на це, облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов’язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов’язання сегментiв в звiтностi не наводиться.
3.14. Суттєвiсть. Суттєвiсть – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо чи в сукупностi) впливати на економiчнi рiшення, якi приймають користувачi на основi фiнансової звiтностi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру чи характеру пропуску чи викривлення, що оцiнюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмiр або характер статтi, так i поєднання статей.
4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок.
В звiтностi за 2015р. виправлення помилок не здiйснювалось. Облiкова полiтика протягом року не змiнювалася.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Таб.5.1.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня, iнформацiя з позабiржового ринку.
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки


5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi.
Таб.5.2.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережу-ваними) Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Iнвестицiї доступнi для продажу - - - - - 4869,0 - 4869,0
Iнвестицiї за справедливою вартiстю - 900,0 3000,0 5312,0 4046,0 1200,0 7046,0 7412,0
У 2016 роцi рiвень
У 2016 роцi цiннi папери ПАТ «ВДК», якi облiковуються у складi iнвестицiй за справедливою вартiстю, у сумi 900,0 тис.грн., були переведенi з 1-го рiвня iєрархiї до 2-го рiвня. Причина переведення полягає в тому, що ринок для зазначених цiнних паперiв став неактивним.
У попередньому 2015 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiє не було.

5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Таб.5.3. (тис. грн.)
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
1 2 3 4 5
Фiнансовi активи - - - -
Iнвестицiї доступнi для продажу - 4869,0 - 4869,0
Iнвестицiї доступнi за справедливою вартiстю 7046,0 7412,0 7046,0 7412,0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1643,4 2643,2 1643,4 2643,2
Грошовi кошти та їх еквiваленти 4034,4 2440,0 4034,4 2440,0
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 714,2 4315,0 714,2 4315,0
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. Додаткову iнформацiю щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв в зв’язку з врахуванням ризикiв наведено у прим. 6.14.

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах.
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таб.6.1. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Балансова вартiсть 1 сiчня 2015 року - 8594,4 22,7 56,8 132,9 129,5 8936,3
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 12213,7 - 117,5 133,5 - 132,9 135,8 12733,4
1.2 Знос на 1 сiчня 2015 року - 3619,3 - 94,8 76,7 - - 6,3 3797,1
2 Надходження - 41,7 - - - - 474,8 - 516,5
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - 0,0
4 Передавання - - - - - - 41,7 - 41,7
4.1 Вибуття - - - - - - - - 0,0
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 758,3 11,4 11,4 0,4 781,5
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - 0,0
7 Переоцiнка - - - - - - - - 0,0
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 0,0
7.2 Переоцiнка зносу - - 0,0
8 Коригування ОЗ на МБП - - 0,0
8.1 Коригування зносу ОЗ на знос МБП - - 0,0
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2015року: - 7877,8 -
11,3 45,4 - 566,0 129,1 8629,6
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 12255,4 - 117,5 133,5 - 566,0 135,8 13208,2
9.2 Знос на 31 грудня 2015 року - 4377,6 - 106,2 88,1 - - 6,7 4578,6
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 року: - 7877,8 - 11,3 45,4 - 566,0 129,1 8629,6
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 12255,4 - 117,5 133,5 - 566,0 135,8 13208,2
1.2 Знос на 1 сiчня 2016 року - 4377,6 - 106,2 88,1 - - 6,7 4578,6
2 Надходження - 623,3 - - - - 272,3 - 895,6
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - -
4 Передавання - - - - - - - - -
4.1 Вибуття - 1099,5 - - - - 705,4 - 1804,9
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 627,1 6,7 12,6 - - - 646,4
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - -
7 Переоцiнка - - - - - - - - -
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - -
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - -
8 Коригування ОЗ на МБП - - - - -
8.1 Коригування зносу ОЗ на знос МБП - - - - - - - - -
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2016року: - 6774,5 - 4,6 32,8 - 132,9 129,1 7073,9
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 11779,2 - 117,5 133,5 - 132,9 135,8 12298,9
9.2 Знос на 31 грудня 2016 року - 5004,7 - 112,9 100,7 - - 6,7 5225,0
Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи головним чином включають незавершенi iнвестицiї в будiвництво та/або реконструкцiю примiщень, якi не придатнi до експлуатацiї до дати закiнчення робiт. По закiнченню робiт, вказанi активи будуть перенесенi до класу примiщень або полiпшень орендованих примiщень ( iнших необоротних матерiальних активiв).
Станом на звiтну дату iснують зобов’язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. Загальна сума складає 607,1тис. грн. (2015 рiк: 4272,3 тис. грн.,).
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 6.1 належать Компанiї на правi власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку iз консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв складає :
- основних засобiв та нематерiальних активiв – 1 610,0тис. грн. (2015 рiк:1 576,9тис. грн.).
6.2. Фiнансовi активи в наявностi для продажу
6.2.1. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток.
Таблиця: Фiнансовi активи що перецiнюються за справедливою вартiстю
Таб.6.1. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2015 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Борговi цiннi папери: - -
1.1 Державнi облiгацiї - -
1.2 Облiгацiї мiсцевих позик - -
1.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй - -
2 Акцiї пiдприємств та iншi корпоративнi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що оцiнюються 7412,0 7046,0
2.1 За бiржовими курсами - -
2.2 За альтернативними методами оцiнки 7412,0 7046,0
2.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй 7412,0 7046,0
3 Iнвестицiйнi сертифiкати IСI - -
3.1. За вартiстю чистих активiв - -
3.2. За бiржовими курсами - -
4 Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв протягом року (довiдково) -1616,0 -366,0
5 Усього цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 7412,0 7046,00
Згiдно Облiкової полiтики Товариства, в зв`язку з наявнiстю об`єктивних причин, було проведено знецiнення (зменшення корисностi) фiнансових iнвестицiй, яким присвоєно 3 рiвень iєрархiї справедливої вартостi, що складає 1 734,0 тис.грн..
В звiтньому перiодi, в зв`язку зi зникненням негативних чинникiв, було проведено вiдновлення корисностi фiнансових iнвестицiй, яким присвоєно 2 рiвень iєрархiї справедливої вартостi, на суму 1 368,0 тис.грн.
6.2.2 Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Таб.6.2. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
1 Облiгацiї суб’єктiв господарювання - -
2 Векселi суб’єктiв господарювання 2320,8 6670,8
3 Разом iнвестицiй, що утримуються до погашення 2320,8 6670,8
4 В тому числi облiковуються в складi довгострокових iнвестицiй 2320,8 6670,8
Станом на кiнець 2016 року було проведено списання векселiв на загальну суму 4350 тис.грн., у зв`язку з неможливiсю виконнання своїх зобов’язань емiтенами, а також закiнченням термiнiв позовної давностi.
- вексель простий на суму 4 000 000,00грн.;
- вексель простий на суму 350 000,00грн.;

Таблиця : Рух iнвестицiй, що утримуються до погашення
Таб.6.3. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 6670,8 6670,8
2 Надходження - -
3 Погашення - -
4 Нарахованi процентнi доходи - -
5 Проценти отриманi - -
6. Змiна вартостi у зв’язку iз перерахунком поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв - -
7 Змiна вартостi у зв’язку iз знецiненням iнвестицiй -4350,0 -
8 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня 2320,8 6670,8


6.2.3. Фiнансовi активи в наявностi для продажу
Таблиця Фiнансовi активи доступнi для продажу
Таб.6.4. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
1 Акцiї пiдприємств з нефiксованим прибутком: - 4869,0
1.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) - 5841,9
1.2 Результат знецiнення акцiй - -972,9
1.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй - 4869,0
2 Iншi корпоративнi права, та iншi цiннi папери 4010,0 6010,0
2.1 За собiвартiстю (або справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 4010,0 6010,0
2.2 Результат знецiнення iнших активiв - -
2.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 4010,0 6010,0
3 Усього балансова вартiсть фiнансових активiв для продажу 4010,0 10879,0
3.1. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 4010,0 10879,0

В портфелi для продажу, згiдно iз термiнологiю МСБО 39, облiковуються iнвестицiї, що не можуть бути класифiкованi в iншi портфелi.
Станом на 31.12.2016 року у портфелi для продажу облiковуються векселi на суму 4010,0 тис грн. Управлiнський персонал Компанiї не має намiру щодо утримання даних цiнних паперiв до погашення, та згiдно iз класифiкацiєю, що застосована МСБО 39, iнвестицiї, що не можуть бути класифiкованi в iншi портфелi мають облiковуватись саме в портфелi для продажу.
Протягом 2016 року було реалiзовано векселiв на загальну суму 2100 тис.грн
Товариство володiє цiнними паперами українських емiтентiв, якi в умовах ринкової економiки здiйснюють свою фiнансово-господарську дiяльнiсть знаходячись пiд постiйним впливом несприятливих внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв, що можуть призвести до фiнансової кризи та банкрутства.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв емiтентiв, обiг яких зупинено, в тому числi емiтентiв, якi включено до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається з урахуванням наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
Акцiї ВАТ «Завод гiдротехнiчних металоконструкцiй» (код ЄДРПОУ 20031422 ), обiг яких заблоковано, так як є порушення статтi 20 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статтi 6 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме: не забезпеченням емiтентом iснування власних акцiй у бездокументарнiй формi та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо, вiдображенi у звiтностi станом на 31.12.2015 року за нульовою вартiстю.
Згiдно до вимог МСБО було проведено повне знецiнення корисностi фiнансових iнвестицiй, яким присвоєно 3 рiвень iєрархiї справедливої вартостi, що складає 4 869,00 тис.грн. Товариство має сумнiв, щодо вiдновлення обiгу цих цiнних паперiв та отримання майбутнiх економiчних вигiд.
- ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс», (код ЄДРПОУ 35043708) внесення змiн до системи депозитарного облiку яких зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 21.04.2016 №469 ознака фiктивностi) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо.
- ПАТ «ЗНВКIФ «Капiтал Iнвест» (код ЄДРПОУ 35918704 ) внесення змiн до системи депозитарного облiку яких зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 28.08.2014 №1149) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо.
- ПАТ «Городищевський цукровий завод» (ЄДРПОУ 32940791) обiг цiнних паперiв зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 16.04.2013 №643)
6.3. Запаси
Станом на 31.12.2016р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї.
Таб.6.5. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 37,7 37,7
1.2. Матерiали 0,9 14,8
1.3. Паливо 11,9 13,5
1.4. Запаснi частини - -
1.5 Iншi запаси 10,7 9,4
2 Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi 205,1 204,6
3 Списано запасiв протягом поточного року - -
4 Вартiсть запасiв в заставi - -
6.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України.
Таблиця Аналiз якостi еквiвалентiв грошових коштiв станом на 31 грудня 2016 року
Таб.6.6. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Сума Усього
1 2 4 5
1 Готiвковi кошти в касi Компанiї 22,4 22,4
1.1 Комерцiйнi банки iз рейтингом «iнвестицiйний» 4012,0 4012,0
1.2 З рейтингом нижче iнвестицiйного - -
Усього еквiвалентiв грошових коштiв 4034,4 4034,4
6.5. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд), змiни у власному капiталi.
Таб.6.7. (тис. грн.)
Ря¬док Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Вартiсть акцiй
1 2 3 4 5
1 Залишок на 1 сiчня 2016 року 1652,4 1652,4 16524,4
2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску - - -
3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2016 року --- 1652,4 1652,4 16524,4
Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним законодавством України;
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
Страхова компанiя не випускала акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу.
В 2016 роцi страховою компанiєю не здiйснювалось випуску акцiй.
В звiтностi за 2016р. здiйснювалось виправлення помилок за попереднiй перiод. Було вiдкориговано нерозподiлений прибуток (непокритий збиток), в зв`язку зi списанням дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув ще в попереднi перiоди, на суму 437,4 тис.грн.
6.6. Тест на адекватнiсть зобов’язань
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.
Результат тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй засвiдчує, що сформованi резерви цiлком достатнi для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2016 року.
6.7. Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, виступає у судових процесах у якостi позивача до третiх осiб по регрес ним вимогам. Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенцiйних зобов’язань за даною категорiєю справ немає.
Тим не менш час вiд часу та в зв’язку iз звичайним веденням бiзнесу страхова компанiя може бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво Страхової компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв’язку iз такими справами та вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань.
Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв,
Станом на 31 грудня 2016 року не iснує iнших непередбачених зобов’язань, що пов’язанi з виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв. в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець 2016 року у Страхової компанiї iснують контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв з постачальниками. Загальна сума зобов’язань перед постачальниками на 31 грудня 2016 року складає 607,1 тис. грн. (2015 рiк: 4272,3 тис. грн.)
ґ) Дотримання особливих вимог.
Договори, укладенi Товариством, не мiстять особливих вимог щодо дотримання певних умов.

6.8. Iншi операцiйнi доходи
Таб.6.8. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2015 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 8,2 9,3
2 Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй, та iнших резервiв (крiм резервiв iз страхування життя) 30,6 30,9
3 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками - -
4 Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками - -
5 Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв - -
6 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 0,3 -
7 Iншi операцiйнi доходи 0,2 2299,4
8 Усього iнших операцiйних доходiв 39,3 2339,6
6.9. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
Таб.6.9. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
Адмiнiстративнi витрати: (1890,6) (2020,9)
1 Витрати на утримання персоналу (628,1) (641,2)
2 Амортизацiя основних засобiв (751,3) (781,5)
3 Iншi адмiнiстративнi витрати (511,2) (598,2)
4 Витрати на збут: (276,3) (1073,0)
5 Витрати на утримання персоналу (12,9) (15,3)
6 Амортизацiя основних засобiв (-) (-)
7 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (220,5) (1044,9)
8 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (-) (-)
9 Витрати на маркетинг та рекламу (11,4) (12,3)
10 Iншi витрати на збут послуг (31,5) (0,5)
11 Iншi операцiйнi витрати (2473,3) (443,1)
12 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат (4640,2) (3537,0)
До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
o виплату заробiтної плати управлiнському персоналу в сумi 448,0 тис. грн.
o формування резервiв пiд вiдпустки в сумi 76,9 тис. грн.,
o нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 103,2 тис. грн. Розмiри нарахування та сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України i складають 22%..
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:
o витрати на оренду примiщень
o забезпечення канцтоварами
o витрати на зв`язок та iнтернет
o ремонт офiсної технiки та iнше
До статтi iншi витрати на збут послуг зокрема включено:
o витрати на полiграфiчну продукцiю
o представницькi витрати
До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати:
o банкiвськi послуги
o послуги зберiгачiв ЦП
o змiна резерву збиткiв
o резерв сумнiвних боргiв
6.10. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
Таб.6.10. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
2 Доходи вiд депозитiв 491,5 220,8
3 Iншi фiнансовi доходи - -
4 Iншi доходи 2100 -
5 Усього фiнансових та iнших доходiв 2 591,5 220,8
7 Проценти за користування кредитами (-) (-)
8 Iншi фiнансовi витрати (-) (-)
9 Iншi витрати (14584,5) (4259,0)
10 Усього фiнансових витрат та iнших витрат (11993,0) (4259,0)
До статтi iншi витрати зокрема включено витрати:
o витрати на придбання товарiв, робiт послуг не страхової дiяльностi
o благодiйна допомога
o списання та витрати вiд знiцiнення ЦП та iнше.
6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
Таб.6.11. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк
1 2 4 3
1 Прибуток (збиток) до оподаткування (8321,5) 243,2
2 Поточний податок на прибуток (100,4) (226,4)
3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -
4 (збiльшення) зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань - 179,4
5 Усього витрати на податок на прибуток (100,4) (47,0)
6 Прибуток (збиток) поточного року (8421,9) 196,2
* при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань, суми податку на прибуток було визначено за наступними ставками:
1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою в розмiрi - 3% та 0%;
2. Податок на прибуток, за загальною ставкою в розмiрi – 18%;
6.12. Операцiйнi сегменти. За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є географiчнi сегменти, а також сегменти по видах страхових продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї розкрито в Роздiлi 3 "Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя", якiй, в складi страхової звiтностi надається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг.
6.13. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками. Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись внаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
•лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
•лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
•лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають внаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї (примiтка 6.2), аналiз чутливостi до iншого цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Оскiльки Товариство не мало суттєвих активiв в iноземнiй валютi, то активи не були чутливими до валютного ризику i потенцiйнi змiни не вимiрювались.
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики:
Таб.6.12. (тис. грн.)
Тип активу 31 грудня 2016 31 грудня 2015
Банкiвськi депозити 3020,0 2198,4
Всього 3020,0 2198,4
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за кожним фiнансовим iнструментом.
Вiдсотковi ризики:
Таб.6.13. (тис. грн.)
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки
На 31.12.2015 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 4,0% пункти - 4,0% пункти
Банкiвськi депозити 2198,4 17% -87,9 +87,9
Разом 2198,4 -87,9 +87,9
На 31.12.2016 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 4,9% пункти - 4,9% пункти
Банкiвськi депозити 3020,0 15% -120,8 +120,8
Разом 3020,0 -120,8 +120,8
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Контроль за лiквiднiстю здiйснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг.
6.14. Управлiння капiталом. Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та мало можливiсть здiйснювати виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Станом на 31.12.2016 р. розмiр власного капiталу Товариства дорiвнює 24899,0тис.грн., що вiдповiдає нормативним вимогам для ризикових страхових компанiй.
6.15. Операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Суми винагород по заробiтнiй платi пов'язаним сторонам за 2016 рiк складає 116,4 тис.грн..(2015рiк – 106,2 тис.грн.,)
6.16. Подiї пiсля дати балансу. Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть

Керiвник _____________________ Яхниця I.О.

Головний бухгалтер _____________________ Тутук Л.Д.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток