Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Яхниця Iгор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22963118
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03028, Київ, Саперно-слобiдська, 22
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5021038 (044)5021038
6. Електронна поштова адреса
office@satis.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://satis.kiev.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
не має

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №302796
3. Дата проведення державної реєстрації
10.03.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
16524360
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
- -
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «УкрСиббанк»
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26507051917600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «ВТБ Банк»
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26509010056472

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Медичне страхування АГ №569056 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569059 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ №569054 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569058 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу АГ №569052 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569053 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування майна (iншого, нiж в п.5-9) АГ №569055 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж п.12-14) АГ №569060 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АГ №569061 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 
Страхування медичних витрат АГ №569057 08.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Необмежена
Опис безстрокова
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
08.01.2013 08.01.2013 Кудiнова Iрина Анатолiївна 044 502 10 38, office@satis.kiev.ua
Опис -

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АКБ "Схiдно-Європейський банк" 19364130 01042Україна м. Київ Дружби Народiв, 17/5 6.051700000000
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 03181Україна м. Київ Академiка Вiльямса 19/14 18.132440000000
ТОВ "Карбон ЛТД" 21647378 01133Україна м. Київ Лабораторний, 1 2.567500000000
ПП "ФIНВЕСТ" 33737873 03187Україна м. Київ Теремкiвська, 12 71.176300000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Яхниця Iгор Олександрович 1.983500000000
Коваль Сергiй Леонiдович 0.088600000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхниця Iгор Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
817090
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища економiчна освiта, диплом вiд 30.06.1989 року, серiя УВ №896052
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут фiзiологiї iменi О.О. Богомольця Старший науковий спiвробiтник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.03.1997 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович 817090 32775 1.98350000000 32775 0 0 0
Усього 32775 1.98350000000 32775 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ" 33737873 03187 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Теремкiвська, 12 1176144 71.17637000000 1176144 0
АТЗТ Iнвестицiйна компанiя "А.I.С.Т.-Iнвест" 22925951 03680 Україна м. Київ Печерський м. Київ Червоноармiйська 57/3 299627 18.13244000000 299627 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 1475771 89.30870000000 1475771 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 73.1598
Опис Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 28 квiтня 2017 р. Кворум зборiв: 73,1598. Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
4. Звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк.
6. Розподiл прибутку за 2016 рiк.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року.

З питань порядку денного слухали: Генерального директора Яхницю I.О., Ревiзора Яхницю О.I., головного бухгалтера Тутук Л.Д. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря Зборiв; затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк; схвалено звiт Ревiзора, звiт виконавчого органу Товариства; затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 фiнансовий рiк; прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Подiльський Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2005
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторської фiрми «Рада Лтд»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20071290
Місцезнаходження 01015 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Лейпцiгська, 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1575
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
Міжміський код та телефон 044 507-25-56
Факс 044 507-25-56
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.1998 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 24000 240000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
21.04.1999 342/1/98 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 47500 475000.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.12.1999 655/1/99 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 201236 2012360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiснингу не проводили
 
22.10.2003 511/1/03 ДКЦПФР UA1010831006 Документарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
23.06.2010 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
03.02.2011 450/1/10 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1021436 10214360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 
13.12.2011 541/1/11 ДКЦПФР UA4000083109 Бездокументарні іменні 10.000 1652436 16524360.000 100.000000000000
Опис процедуру лiстингу не проходили
 

XI. Опис бізнесу

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу та iнших подiй протягом 2017 р. не вiдбувалося.
 
Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2017 роцi не було.
 
За звiтний перiод середньооблiкова чисельньсть штатних працiвникiв складає 17 осiб, за сумiсництвом 4 особи, працюють на умовах неповного робочого часу 4 особи. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 710.8 тис.грн.
 
Не належить.
 
Не проводить
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб емiтент не одержував.
 
Облiкова полiтика Товариства визначає єдинi методичнi пiдходи до побудови та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, єдине тлумачення та розумiння принципiв своєчасного та достовiрного вiдображення банкiвських операцiй. Облiкова полiтика Товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО), та рiшеннях акцiонерiв i керiвництва Товариства. У своїй дiяльностi для органiзацiї бухгалтерського облiку, ведення рахункiв та складання зовнiшньої i внутрiшньої фiнансової звiтностi Товариство дотримується основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: безперервностi, послiдовностi та нарахування. Облiк повнiстю автоматизовано. Вiн здiйснюється з допомогою програмного забезпечення 1С:Бухгалтерiя. До основних засобiв вiдносяться активи, первiсна вартiсть яких перевищує 2500 гривень. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням, доставкою, установкою i введенням їх до експлуатацiї. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод з урахування строку корисного використання об’єкту. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця в якому об’єкт введено в експлуатацiю. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи iз строком корисного використання бiльше одного року i вартiстю менше 2500грн. Iншi необоротнi нематерiальнi активи, якi знаходяться на складi, вiдображаються в звiтностi у складi запасiв. Нарахування амортизацiї по групi «iншi необоротнi матерiальнi активи» проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО – «перше надходження – перший видаток». Усi фiнансовi iнструменти первiсно облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiї придбання. Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються у звiтностi в складi поточних або довгострокових, в залежностi вiд їх дати погашення. Збiльшення (зменшення) вартостi фiнансових активiв вище (нижче) вартостi їх придбання, здiйснюється лише в разi обґрунтованих свiдчень зростання (падiння) їх справедливої вартостi.
 
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
 
За останнi 5 рокiв пiдприємство придбало основних засобiв на суму 3498.7 тис.грн.,
 
-
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Компанiя не орендує основних засобiв, крiм офiсних примiщень автотранспорту та медичного обладнання. Також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. На даний час Компанiя не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
 
Для Товариства дуже важливою проблемою є несплатоспроможнiсть замовникiв, нестабiльнiсть законодавства України, нестабiльнiсть курсу валют. Можливi фактори ризкiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства: нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi; зростання рiвня iнфляцiї; можливi змiни в кредитно-грошовiй полiтицi держави; недолiки податкового законодавства i iнших норм, регулюючих пiдприємницьку дiяльнiсть; форс-мажорнi обставини. Тобто, вiд законодавчих та економiчних обмежень висока ступень залежностi дiяльностi Товариства. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутству пiдприємства не iснує, конфлiкту iнтересiв в керiвництвi немає.
 
Штрафнi санкцiї за порушення законодавства в 2017 роцi накладалися НКЦПФР та повнiстю виконанi ПрАТ "СК "САТIС"
 
Страхова компанiя планує залучати фiнансовi ресурси шляхом збiльшення надходження страхових платежiв, завдяки створенню агентської мережi, що дозволить мiнiмiзувати адмiнiстративнi витрати на утримання штату i в той же час дозволить додатково розширити клiєнтську базу.
 
-
 
просування страхового продукту на ринок України планується здiйснювати за рахунок вдосконалення iснуючих договiрних вiдносин з медичними закладами та укладання нових, розширення асiстуючих компанiй, вдосконалення iснуючої агентської мережi.
 
дослiджень та розробок у звiтному роцi не проводилось.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6941 7272 0 0 6941 7272
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 6941 7272 0 0 6941 7272
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0 0.000 0 0 0
Усього 6941 7272 0 0 6941 7272
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду 12030.2 (тис. грн.) на кiнець перiоду13253.7 (тис. грн.)
Знос становить: на початок перiоду 5218.3 (тис. грн.) на кiнець перiоду 6110.4 (тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 16961.7 24899
Статутний капітал (тис. грн.) 16524.4 16524.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16524.4 16524.4
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку
Висновок Вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС», розрахована вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р станом на 31.12.2017 року становить 16961,7 тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу Товариства та вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1089 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1089 X X
Опис: До податкових зобов’язаннь вiдноситься податок на прибуток, строк сплати якого не настав. До iнших зобов’язаннь належить поточна кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги, основнi засоби, заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська 2/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 П 000375 19.02.2013 25.02.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 20/17
20.03.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.01.2018
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська 2/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 П 000375 19.02.2013 25.02.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 20/17
20.03.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.01.2018
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15000
Текст аудиторського висновку (звіту)


ЗВIТ (ВИСНОВОК)
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «САТIС»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Учасникам та Керiвництву ТоваристваЗвiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС» (Код за ЄДРПОУ 22963118; мiсцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобiдська, 22 ; дата державної реєстрацiї -10 березня 1995 року (далi - Товариство)), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Компанiї iз використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), в редакцiї видання 2015 року. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формулюваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Страховi резерви
Iнформацiя щодо сформованих страхових резервiв Компанiї розкрита в Примiтцi 6.6. до фiнансової звiтностi за 2017 рiк .
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту
Страховi резерви являють собою найбiльш iстотнi зобов'язання Компанiї (52,14% вiд всiх зобов'язань Компанiї) i складаються з резерву незароблених премiй та резерву заявлених, але не виплачених збиткiв.
а) Резерв незароблених премiй. При розрахунку страхових резервiв незароблених премiй взято 80% вiд надходження страхових платежiв по всiх видах страхування. Резерви незароблених премiй були розрахованi за методом “1/24”.
б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв на початок перiоду, збiльшенiй на суму заявлених вимог страхувальникiв у звiтному перiодi, зменшений на суму узгоджених та виплачених збиткiв у звiтному перiодi .
В силу суттєвостi величини резервiв, ризику невизначеностi i особливостей розрахунку, описаних вище, страховi резерви включенi до складу ключових питань аудиту.
На вибiрковiй основi ми провели оцiнку i тестування засобiв контролю за процесами врегулювання збиткiв i формування страхових резервiв Компанiєю.
На вибiрковiй основi ми провели тестування коректностi розрахунку резерву незароблених премiй та долi пере страховикiв в РНП, оцiнили точнiсть розрахунку резерву незароблених премiї;
Ми провели вибiркове тестування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв шляхом порiвняння величини резерву за нерегульованим страховим випадком з вiдповiдною документацiєю.
Ми оцiнили проведену Компанiєю перевiрку адекватностi сформованих страхових резервiв.
Ми також оцiнили розкриття Компанiєю iнформацiї щодо страхових резервiв.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежнi модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.


ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «САТIС» код за ЄДРПОУ 22963118.
Мiсцезнаходження 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобiдська, 22.
Дата державної реєстрацiї 10.03.1995року., дата проведення останнiх змiн у статутних документах - 12.03.2012 року.
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи видане Державною комiсiєю з регулювання ринку фiнансових послуг України серiя СТ №197 вiд 21.08.2004р. реєстрацiйний №11100884.
Лiцензiї на провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування:
№ з/п Серiя та номер лiцензiї Дата видачi лiцензiї Назва Строк дiї
лiцензiї
1. Серiя АГ № 569058 08.12.2010 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 16.11.2006 безстроково
2. Серiя АГ № 569052 08.12.2010 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 29.03.2007 безстроково
3. Серiя АГ № 569060 08.12.2010 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 29.03.2007 безстроково
4. Серiя АГ № 569053 08.12.2010 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 29.03.2007 безстроково
5. Серiя АГ № 569055 08.12.2010 Страхування майна крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 29.03.2007 безстроково
6. Серiя АГ № 569059 08.12.2010 Страхування вiд нещасних випадкiв з 29.03.2007 безстроково
7. Серiя АГ № 569061 08.12.2010 Страхування фiнансових ризикiв з 29.03.2007 безстроково
8. Серiя АГ № 569054 08.12.2010 Страхування здоров’я на випадок хвороби з 29.03.2007 безстроково
9. Серiя АГ № 569057 08.12.2010 Страхування медичних витрат з 29.03.2007 безстроково
10. Серiя АГ № 569056 08.12.2010 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) з 16.11.2006 безстроково
Дата проведення останнiх змiн у статутних документах - 12.03.2012 року
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31 грудня 2017 року серед акцiонерiв 10 i бiльше вiдсотками акцiй володiють:
- Приватне пiдприємство «ФIНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 33737873, м. Київ, вул. Теремкiвська, буд.12, оф. 33 ) – 1176144 (один мiльйон сто сiмдесят шiсть тисяч сто сорок чотири) простих iменних акцiй загальною вартiстю 11 761 440 (одинадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят одна тисяча чотириста сорок) гривень, що складає 71,18 % Статутного капiталу (фонду);
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна Компанiя «А.I.С.Т.-IНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 22925951, м. Київ, вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 57/3 кiм.5)- 299627 (двiстi дев’яносто дев’ять тисяч шiстсот двадцять сiм) простих iменних акцiй загальною вартiстю 2 996 270 (два мiльйона дев’ятсот дев’яносто шiсть тисяч двiстi сiмдесят) гривень, що складає 18,13 % Статутного капiталу (фонду);
Акцiї Товариства перебувають у власностi наступних членiв виконавчого органу:
1.Яхниця Iгор Олександрович – 32 775 (тридцять двi тисячi сiмсот сiмдесят п’ять) простих iменних акцiй, загальною вартiстю 327 750 (триста двадцять сiм тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень, що складає 1,9835% Статутного капiталу;
Зареєстрований Статутний капiтал Товариства становить 16 524 360, 00 (шiстнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять чотири тисячi триста шiстдесят) гривень. що за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 31 грудня 2017 р. (100 Євро = 3349,54 грн.), становить 493,3 тис. ЄВРО.
В процесi аудиту нами виконанi аудиторськi процедури для виявлення недотримання Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «САТIС» положень законодавчих та нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть страхових компанiй в Українi. В результатi здiйснених процедур нами не отримана iнформацiя, яка б свiдчила про недотримання Страховою компанiєю зазначених вимог, яка б мала суттєвий вплив на дiяльнiсть страхової компанiї.
Вартiсть чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «САТIС», розрахована вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р станом на 31.12.2017 року становить 16961,7 тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу Товариства та вiдповiдає вимогам законодавства.
Станом на 31.12.2017р. величина нетто–активiв (фактичний запас платоспроможностi) страхової компанiї складає 16832,6 тис. грн., нормативний запас платоспроможностi становить 2897,0 тис. грн., перевищення фактичного запасу платоспроможностi складає 13935,6 тис. грн.
м. Київ, 20 квiтня 2018 р.

Генеральний Директор
ТОВ Аудиторська фiрма «Рада Лтд»
Маслова С.М.
сертифiкат серiї А №5378 вiд 28.04.1994р.
термiн чинностi сертифiкату продовжено до 28.04.2018р.Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 18.05.2001 р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 25.02.2016 р. АПУ № 322/3 до 25 лютого 2021 року)
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний номер 41 (строк дiї свiдоцтва до 25 лютого 2021 року).
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000375, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї Свiдоцтва з 19.02.2013р. до 07.02.2018р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000436, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, строк дiї Свiдоцтва з 02.03.2018р. до 25.02.2021р.
-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): iншi органи не здiйснювали Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): iншi способи не використовувалися Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): iншi причини вiдсутнi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства -
Інше (зазначити) -
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом
Інші (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

-
-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада не передбачена статутом X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена статутом

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Генеральний директор

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) iншi органи не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) з iнiцiативи iнших органiв не здiйснювалась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювалася
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
iнформацiя вiдсутня

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
здiйснення на територiї України страхової дiяльностi та розвитку ринку страхових послуг, посилення соцiально-економiчного захисту iнтересiв юридичних та фiзичних осiб, а також з метою отримання прибутку.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Станом на 31.12.2017 року 71,18 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє Приватне пiдприємство "ФIНВЕСТ", ЄДРПОУ 33737873, мiсцезнаходження: Україна, 03178, м. Київ, вул. Теремкiвська, 12, кВ. 33, та 18,13 % вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "СК "САТIС" володiє ТОВ «IК «А.I.С.Т.-IНВЕСТ», ЄДРПОУ 22925951, мiсцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Академiка Вiльямса19/14. Акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Склад акцiонерiв за рiк не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушень за рiк не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Було винесено припис та накледення штрафної санкцiї з боку НКЦПФР, якi було повнiстю виконанi ПрАТ "СК "САТIС"
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння страховими ризиками в Товариствi ґрунтуватися на системному використаннi методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками страхової компанiї, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та рентабельностi дiяльностi страхової органiзацiї та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i довготермiновому перiодах. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї (примiтка 6.3), аналiз чутливостi до iншого цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Оскiльки Товариство не мало активiв в iноземнiй валютi, то активи не були чутливими до валютного ризику i потенцiйнi змiни не вимiрювались. Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Контроль за лiквiднiстю здiйснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Органiзацiйною структурою Товариства передбачено наявнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) яким є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор. Внутрiшнiй аудит – це оцiнка системи внутрiшнього контролю Компанiї. Дiяльнiсть внутрiшнього аудиту Товариства регламентовано Положенням про службу внутрiшнього аудиту. Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2017 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Порушень ведення бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Такi факти вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Такi факти вiдсутнi.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2017 року в ПрАТ «СК «САТIС» дiють договори оренди примiщення та договори оренди автотранспорту укладенi з пов’язаними особами. Також мiж ПрАТ «СК «САТIС» та пов’язаними особами укладенi трудовi договори по яким згiдно штатного розпису виплачується заробiтна плата.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Методичнi рекомендацiї вiдсутнi.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада ЛТД", код ЄДРПОУ 20071290, м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47, яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., термiн чинностi якого продовжено до 25.02.2021р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя П №000375, видане за рiшенням НКЦПФР вiд 19.02.13 р., строк чинностi якого до 25.02.2021р.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Дата початку аудиторської дiяльностi 04.06.1996р. загальний стаж 21 рiк
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
13 рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Не надавалися.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Такi випадки вiдсутнi.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Аудитор не змiнювався
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Не має. Пройшов перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Скарги розглядаються в загальному порядку.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Генеральний директор Яхниця Iгор Олександрович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарги вiдсутнi.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Судовi позови стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 16
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03028, Київ, Саперно-Слобiдська, 22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 129 129 133
первісна вартість 1001 136 136 136
накопичена амортизація 1002 7 7 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 6812 7143 9033
первісна вартість 1011 12030 13254 11127
знос 1012 5218 6111 2094
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 7046 3000
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 13987 7272 12225
II. Оборотні активи
Запаси 1100 24 31 21
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 6331 4010 12117
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 424 181 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

1

0
з бюджетом 1135 612 389 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 612 377 0
з нарахованих доходів 1140 20 82 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1643 1669 1927
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 2328 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4034 3492 2173
Готівка 1166 22 22 24
Рахунки в банках 1167 4012 3470 2173
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 544 43 8
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 544 43 8
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 13632 12226 16373
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 27619 19498 28598

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16524 16524 16524.4
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6579 6579 6579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1663 6141 -3537
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 24766 16962 19566
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 77 124 28
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 1780 1323 700
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 515 515 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 1265 808 700
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1857 1447 728
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 714 335 7584
за розрахунками з бюджетом 1620 2 0 332
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 332
за розрахунками зі страхування 1625 0 1 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 4 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 203 203 203
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 77 546 126
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 59
Усього за розділом IІІ 1695 996 1089 8304
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 27619 19498 28598

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010 12652 9392
Премії підписані, валова сума 2011 19494 14030
Премії, передані у перестрахування 2012 6799 5110
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 457 171
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 500 301
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 8020 ) ( 3420 )
Валовий:
 прибуток

2090

4630

5972
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 57 2340
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 168
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2538 ) ( 1891 )
Витрати на збут 2150 ( 812 ) ( 276 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1128 ) ( 2474 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

209

3671
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 446 492
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 2100
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 8421 ) ( 14585 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

243.2
 збиток 2295 ( 7766 ) ( 8322 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 38 100
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 7804 ) ( 8422 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7804 8422

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 136 209
Витрати на оплату праці 2505 724 489
Відрахування на соціальні заходи 2510 158 106
Амортизація 2515 944 758
Інші операційні витрати 2520 2516 3079
Разом 2550 4478 4641

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 52 101
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 34808 20439
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 474 230
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2394 )

( 2069 )
Праці 3105 ( 606 ) ( 426 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 204 ) ( 111 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 65 ) ( 87 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 65 ) ( 87 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 29589 ) ( 15354 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 2117 ) ( 1229 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 359 1494
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 334 372
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1235 ) ( 272 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -901 100
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -542 1594
Залишок коштів на початок року 3405 4034 2440
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3492 4034

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олексондрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "САТIС" за ЄДРПОУ 22963118
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16524 0 0 6579 1796 0 0 24899
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -437 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 133 0 0 133
Скоригований залишок на початок року 4095 16524 0 0 6579 1663 0 0 24766
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 7804 0 0 7804
Залишок на кінець року 4300 16524 0 0 6579 6141 0 0 16962

Примітки -
Керівник Яхниця Iгор Олександрович
Головний бухгалтер Тутук Лариса Дмитрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Змiст примiток до фiнансової звiтностi

1. Iнформацiя про Компанiю
2. Основи подання фiнансової звiтностi.
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi випущенi, але ще не набули чинностi.
2.3 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi.
2.5 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi.
3. Принципи облiкової полiтики.
3.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
3.3. Фiнансовi активи.
3.4. Основнi засоби.
3.5. Нематерiальнi активи.
3.6. Оренда.
3.7. Фiнансовi зобов’язання.
3.8. Податок на прибуток.
3.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд.
3.10. Валюта вимiру та подання.
3.11. Резерви.
3.12. Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань.
3.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами.
3.14 Суттєвiсть.
4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю.
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi.
5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
6.2. Фiнансовi активи в наявностi для продажу.
6.3. Запаси.
6.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
6.5. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд), змiни у власному капiталi.
6.6. Тест на адекватнiсть зобов’язань
6.7. Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї.
6.8. Iншi операцiйнi доходи .
6.9. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
6.10. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати.
6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку).
6.12. Операцiйнi сегменти.
6.13. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.
6.14. Управлiння капiталом
6.15. Операцiї з пов’язаними сторонами.
6.16. Подiї пiсля дати балансу.

1. Iнформацiя про компанiю
Найменування юридичної особи Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Сатiс»

Юридична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Фактична адреса: м.Київ, вул.Саперно-Слобiдська, 22
Дата державної реєстрацiї 10 березня 1995 р
Адреса вебсайта satis.kiev.ua
Види дiяльностi згiдно з ЄДРПОУ Страхування, перестрахування та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної iз формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Реєстрацiйний номер присвоєний Нацкомфiнпослуг 11100884
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22963118
Банкiвськi реквiзити АТ «Укрсиббанк» м.Київ, МФО 351005
р/р. 26507051917600
Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:
Серiя АГ № 569052 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569053 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569054 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569055 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569056 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569057 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569058 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569059 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569060 вiд 08.12.2010 року
Серiя АГ № 569061 вiд 08.12.2010 року

2. Основи подання фiнансової звiтностi.
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi непротирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi випущенi, але ще не набули чинностi. Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Компанiї, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, та якi Компанiя не застосовувала достроково:
МСФЗ-9 « Финансовi iнструменти» застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
МСФЗ-15 «Виручка за договорами з клiєнтами» застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
МСФЗ -17 «Оренда» застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2019 р.
Керiвництво Компанiї оцiнює вплив змiн стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий або вiдсутнiй, окрiм стандарта МСФЗ-9 «Финансовi iнструменти», що застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р..
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України – гривнях, якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру – тисяча гривень.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 27 квiтня 2018р. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi. Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
3. Принципи облiкової полiтики.
3.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Товариства, який передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, фактичнi результати можуть базуватися на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.
Суттєвi критерiї визнання та оцiнки видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат якi застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках.
3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на рахунках в банкiвських установах.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3. Фiнансовi активи. Фiнансовi активи – основнi термiни, пов’язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що:
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток;
- що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю;
- займи та дебiторська заборгованiсть;
- фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються за справедливою вартiстю через змiни в капiталi.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю Товариство вiдносить цiннi папери, якi придбавалися для торгових операцiй, яким притаманна швидка лiквiднiсть, та по яких є можливiсть визначення справедливої вартостi на пiдставi бiржових торгiв.
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї якi не пiдпадають пiд вищезазначенi категорiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд коливань курсу iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.4. Основнi засоби. Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об’єкту.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Таб. 3.1
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 50
Обладнання охорони та сигналiзацiї 12
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 5
Копiювальнi машини 4
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 5
Касове обладнання 4
Автотранспорт 7
Меблi, сейфи 4
Вивiски 5
Iншi 4

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди примiщень.
3.5.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов’язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, та вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:

Таб. 3.2
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 4
Iншi нематерiальнi активи 4
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi -
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
3.6. Оренда. Договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на прямолiнiйнiй основi.
3.7. Фiнансовi зобов’язання. Фiнансовi зобов’язання визнаються коли Товариство стає стороною контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов’язань. Процентнi витрати, що пов’язанi з фiнансовими зобов’язаннями вiдображаються в складi процентних витрат.
3.8. Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язанi з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2017 роцi становила 18%, вiд страхової дiяльностi – 3%.
3.9. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.
3.10. Валюта вимiру та подання. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»). Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень.
3.11. Резерви. Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування:
а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату обчислюється в такому порядку:
- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв – методом 1/365
- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного – методом 1/24.
б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду.
Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за видами страхування.
3.12. Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань. Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов’язання адекватними.
Пiд перевiркою адекватностi зобов’язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов’язання на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Страхова компанiя виключає страхове зобов’язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов’язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
3.13. Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на це, облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов’язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов’язання сегментiв в звiтностi не наводиться.
3.14. Суттєвiсть. Суттєвiсть – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо чи в сукупностi) впливати на економiчнi рiшення, якi приймають користувачi на основi фiнансової звiтностi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру чи характеру пропуску чи викривлення, що оцiнюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмiр або характер статтi, так i поєднання статей.
4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок.
В звiтностi за 2017р. виправлення суттєвих помилок не здiйснювалось. Облiкова полiтика протягом року не змiнювалася

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Таб.5.1.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня, iнформацiя з позабiржового ринку.
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi.
Таб.5.2.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережу-ваними) Усього
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Iнвестицiї доступнi для продажу - - - - - - - -
Iнвестицiї за справедливою вартiстю - - 900,0 3000,0 1428,1 4046,0 2328,1 7046,0

На кiнець 2017року цiннi папери ПАТ «ЗНВКФ«Амрiта» та ПАТ «ФК «Авангард», якi облiковувались на початок року у складi iнвестицiй за справедливою вартiстю, були знецiненi та переведенi з 2-го рiвня iєрархiї до 3-го рiвня. Причина переведення полягла в тому, що на даний час цiннi папери не є спостережуваними.
5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Таб.5.3. (тис. грн.)
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2016 2017 2016
1 2 3 4 5
Фiнансовi активи - - - -
Iнвестицiї доступнi для продажу - - - -
Iнвестицiї доступнi за справедливою вартiстю 2328,1 7046,0 2328,1 7046,0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1668,9 1643,5 1668,9 1643,5
Грошовi кошти та їх еквiваленти 3492,1 4034,4 3492,1 4034,4
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 335,3 714,2 335,3 714,2
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. Додаткову iнформацiю щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв в зв’язку з врахуванням ризикiв наведено у прим. 6.14.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах.
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таб.6.1. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 року: - 7877,8 - 11,3 45,4 - 566,0 129,1 8629,6
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 12255,4 - 117,5 133,5 - 566,0 135,8 13208,2
1.2 Знос на 1 сiчня 2016 року - 4377,6 - 106,2 88,1 - - 6,7 4578,6
2 Надходження - 623,3 - - - - 272,3 - 895,6
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - -
4 Передавання - - - - - - - - -
4.1 Вибуття - 1099,5 - - - - 705,4 - 1804,9
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 627,1 6,7 12,6 - - - 646,4
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - -
7 Переоцiнка - - - - - - - - -
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - -
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - -
8 Коригування ОЗ на МБП - - - - -
8.1 Коригування зносу ОЗ на знос МБП - - - - - - - - -
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2016року: - 6774,5 - 4,6 32,8 - 132,9 129,1 7073,9
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 11779,2 - 117,5 133,5 - 132,9 135,8 12298,9
9.2 Знос на 31 грудня 2016 року - 5004,7 - 112,9 100,7 - - 6,7 5225,0
10 Коригування первiсної вартостi на початок перiоду - - - - - - -132,9 - -132,9
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 року: - 6774,5 - 4,6 32,8 - 129,1 6941,0
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 11779,2 - 117,5 133,5 - 135,8 12166,0
1.2 Знос на 1 сiчня 2016 року - 5004,7 - 112,9 100,7 - - 6,7 5225,0
2 Надходження - 203,2 1020,3 - - - - - 1223,5
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - - - - - - - - -
4 Передавання - - - - - - - - -
4.1 Вибуття - - - - - - - - -
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 744,8 136,0 4,2 7,1 - - - 892,1
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах - - - - - - - - -
7 Переоцiнка - - - - - - - - -
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - -
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - -
8 Коригування ОЗ на МБП - - - - -
8.1 Коригування зносу ОЗ на знос МБП - - - - - - - - -
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017року: - 6232,9 884,3 0,4 25,7 - - 129,1 7272,4
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 11982,4 1020,3 117,5 133,5 - - 135,8 13389,5
9.2 Знос на 31 грудня 2017 року - 5749,5 136,0 117,1 107,8 - - 6,7 6117,1
На початок перiоду було проведено коригування первiсної вартостi основних засобiв, а саме Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби, у складi яких облiковувались незавершенi iнвестицiї в будiвництво та/або реконструкцiю примiщень, якi не придатнi до експлуатацiї до дати закiнчення робiт. Згiдно МСБО 16 вказанi активи не можуть бути перенесенi до класу примiщень або полiпшень орендованих примiщень ( iнших необоротних матерiальних активiв), тому Компанiєю було прийнято рiшення списати їх на витрати, якi належать до минулих перiодiв, через прибуток та провести коригування первiсної вартостi основних засобiв на початок звiтного року.
Станом на звiтну дату iснують зобов’язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. Загальна сума складає 140,0тис. грн. (2016 рiк: 607,1 тис. грн.,).
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 6.1 належать Компанiї на правi власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку iз консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв складає :
- основних засобiв та нематерiальних активiв – 1 789,8,0тис.грн.(2016рiк: 1 610,0тис.грн.).
6.2. Фiнансовi активи в наявностi для продажу
6.2.1. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток.
Таблиця: Фiнансовi активи що перецiнюються за справедливою вартiстю
Таб.6.1. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Борговi цiннi папери: - -
1.1 Державнi облiгацiї - -
1.2 Облiгацiї мiсцевих позик - -
1.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй - -
2 Акцiї пiдприємств та iншi корпоративнi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що оцiнюються 2328,1 7046,0
2.1 За бiржовими курсами - -
2.2 За альтернативними методами оцiнки 2328,1 7046,0
2.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй - 7046,0
3 Iнвестицiйнi сертифiкати IСI - -
3.1. За вартiстю чистих активiв - -
3.2. За бiржовими курсами - -
4 Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв протягом року (довiдково) -4717,9 -366,0
5 Усього цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю 2328,1 7046,0
Товариство володiє цiнними паперами українських емiтентiв, якi в умовах ринкової економiки здiйснюють свою фiнансово-господарську дiяльнiсть знаходячись пiд постiйним впливом несприятливих внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв, що можуть призвести до фiнансової кризи та банкрутства.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв емiтентiв, обiг яких зупинено, в тому числi емiтентiв, якi включено до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається з урахуванням наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. Станом на 31.12.2016 року на балансi Компанiї за нульовою вартiстю облiковуються наступнi цiннi папери :
Таб.6.2.
Назва емiтента Код ЄДРПОУ Змiст
ВАТ «Завод гiдротехнiчних металоконструкцiй» 20031422 Порушення статтi 20 Закону України «Про акцiонернi товариства» та статтi 6 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме: не забезпеченням емiтентом iснування власних акцiй у бездокументарнiй формi та рiчну фiнансову звiтнiсть отримати неможливо
ПАТ «ЗНВКIФ «Iнвестицiї плюс» 35043708 Внесення змiн до системи депозитарного облiку зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 21.04.2016 №469 ознака фiктивностi), рiчну фiнансову звiтнiсть отримати неможливо.
ПАТ «ЗНВКIФ «Капiтал Iнвест» 35918704 Внесення змiн до системи депозитарного облiку зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 28.08.2014 №1149), рiчну фiнансову звiтнiсть отримати неможливо
ПАТ «Городищевський цукровий завод» 32940791 обiг цiнних паперiв зупинено (рiшення НКЦПФР вiд 16.04.2013 №643)
Станом на кiнець 2017року згiдно до вимог МСФЗ та Облiкової полiтики Компанiї було проведено знецiнення корисностi фiнансових iнвестицiй, яким присвоєно 3 рiвень iєрархiї, до номiнальної вартостi, що складає 3667,9 тис.грн. Товариство має сумнiв, щодо вiдновлення обiгу цих цiнних паперiв та отримання майбутнiх економiчних вигiд.
- ПАТ «Екоклiн», (код ЄДРПОУ 34964189) внесення змiн до системи депозитарного облiку яких зупинено (Рiшення НКЦПФР № 1934 вiд 26.11.15) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо;
- ПАТ «Отава» (код ЄДРПОУ 31183822 ) зупинення обiгу ЦП та обмеження здiйснення операцiй - Про встановлення ознак фiктивностi та включення до Перелiку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi (Рiшення НКЦПФР № 889 вiд 23.06.2015, Рiшення № 892 вiд 23.06.15) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо;
- ПАТ «Великополовецьке РТП» (ЄДРПОУ 00904428) зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку ЦП (Рiшення НКЦПФР № 583 вiд 23.04.15) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо;
- ПАТ «Домiнанта-Колект» (ЄДРПОУ 38003301) зупинення обiгу ЦП та обмеження здiйснення операцiй - Про встановлення ознак фiктивностi та включення до Перелiку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi (Рiшення НКЦПФР № 889 вiд 23.06.2015, Рiшення № 892 вiд 23.06.15) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо;
- ПАТ «Сiам-Капiтал», (код ЄДРПОУ 35723951) внесення змiн до системи депозитарного облiку яких зупинено (Рiшення НКЦПФР № 1133 вiд 22.11.16) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо;
- ПАТ «Юридичнi послуги», (код ЄДРПОУ 37449765) внесення змiн до системи депозитарного облiку яких зупинено (Рiшення НКЦПФР № 1133 вiд 22.11.16) та рiчну фiнансову звiтнiсть яких отримати неможливо.
Також на кiнець 2017року було проведено знецiнення на 50% корисностi фiнансових iнвестицiй, яким присвоєно 2 рiвень iєрархiї справедливої вартостi, на суму 1050,0 тис.грн:
- ПАТ «ЗНВКФ«Амрiта» (код ЄДРПОУ 36756658) – Рiшення НКЦПФР № 1898 вiд 24.11.15 - Щодо зупинення торгiвлi ЦП на будь-якiй фондовiй бiржi;
- ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681) - Рiшення НКЦПФР № 1928 вiд 26.11.15 - Щодо зупинення торгiвлi ЦП на будь-якiй фондовiй бiржi.
Товариство має пiдстави сподiватися, щодо вiдновлення обiгу цих цiнних паперiв та отримання майбутнiх економiчних вигiд
6.2.2 Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Таб.6.3. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Облiгацiї суб’єктiв господарювання - -
2 Векселi суб’єктiв господарювання - 2320,8
3 Разом iнвестицiй, що утримуються до погашення - 2320,8
4 В тому числi облiковуються в складi довгострокових iнвестицiй - 2320,8
Станом на кiнець 2017 року було проведено списання векселя на загальну суму 2320,8 тис.грн., у зв`язку з неможливiстю виконання своїх зобов’язань емiтентами, а також закiнченням термiнiв позовної давностi:
- вексель простий на суму 2 320,8 тис.грн..
Таблиця : Рух iнвестицiй, що утримуються до погашення
Таб.6.4. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2320,8 6670,8
2 Надходження - -
3 Погашення - -
4 Нарахованi процентнi доходи - -
5 Проценти отриманi - -
6. Змiна вартостi у зв’язку iз перерахунком поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв - -
7 Змiна вартостi у зв’язку iз знецiненням iнвестицiй -2320,8 -4350,0
8 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня - 2320,8

6.2.3. Фiнансовi активи в наявностi для продажу
Таблиця Фiнансовi активи в наявностi для продажу

Таб.6.5. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Акцiї пiдприємств з нефiксованим прибутком: - -
1.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) - -
1.2 Результат знецiнення акцiй - -
1.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй - -
2 Iншi корпоративнi права, та iншi цiннi папери 4010,0 4010,0
2.1 За собiвартiстю (або справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 4010,0 4010,0
2.2 Результат знецiнення iнших активiв - -
2.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 4010,0 4010,0
3 Усього балансова вартiсть фiнансових активiв для продажу 4010,0 4010,0
3.1. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 4010,0 4010,0

В портфелi в наявностi для продажу, згiдно iз термiнологiю МСБО 39, облiковуються iнвестицiї, що не можуть бути класифiкованi в iншi портфелi.
Станом на 31.12.2017 року у портфелi для продажу облiковуються векселi на суму 4010,0 тис грн. Управлiнський персонал Компанiї не має намiру щодо утримання даних цiнних паперiв до погашення, та згiдно iз класифiкацiєю, що застосована МСБО 39, iнвестицiї, що не можуть бути класифiкованi в iншi портфелi мають облiковуватись саме в портфелi для продажу.
6.3. Запаси
Станом на 31.12.2017р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї.
Таб.6.6. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 31,4 23,8
1.2. Матерiали 1,1 0,9
1.3. Паливо 13,0 11,9
1.4. Запаснi частини 9,6 -
1.5 Iншi запаси 7,7 11,0
2 Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi 188,5 225,1
3 Списано запасiв протягом поточного року - -
4 Вартiсть запасiв в заставi - -
6.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України.
Таблиця Аналiз якостi еквiвалентiв грошових коштiв станом на 31 грудня 2017 року
Таб.6.7. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Сума Усього
1 2 3 4
1 Готiвковi кошти в касi Компанiї 21,8 21,8
1.1 Комерцiйнi банки iз рейтингом «iнвестицiйний» 3470,3 3470,3
1.2 З рейтингом нижче iнвестицiйного - -
Усього еквiвалентiв грошових коштiв 3492,1 3492,1
6.5. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд), змiни у власному капiталi.
Таб.6.8. (тис. грн.)
Ря¬док Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Вартiсть акцiй
1 2 3 4 5
1 Залишок на 1 сiчня 2017 року 1652,4 1652,4 16524,4
2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску - - -
3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2017 року --- 1652,4 1652,4 16524,4
Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним законодавством України;
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
Страхова компанiя не випускала акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу.
В 2017 роцi страховою компанiєю не здiйснювалось випуску акцiй.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на початок року було вiдкориговано у зв`язку зi списанням суми ремонту основних засобiв, що облiковувались у складi капiтальних iнвестицiй на витрати минулих перiодiв, на суму 132,9 тис.грн.

6.6. Тест на адекватнiсть зобов’язань
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Результат тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй засвiдчує, що сформованi резерви цiлком достатнi для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2017 року.
Розмiр сформованих страхових резервiв та розмiр страхових резервiв з урахуванням тесту адекватностi зобов’язань наведено у наступнiй таблицi .
Таб.6.6 (тис. грн.)
Ря¬док Назва резерву Сформовано Товариством станом на 31.12.2017 року Розмiр з урахуванням тесту адекватностi зобов’язань станом на 31.12.2017 року
1 2 3 4
Резерв незароблених премiй 807,6 807,6
Резерв збиткiв, що заявленi, але не виплаченi 515,0 515,0
Всього 1322,6 1322,6
6.7. Потенцiйнi зобов’язання Страхової компанiї
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, виступає у судових процесах у якостi позивача до третiх осiб по регрес ним вимогам. Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенцiйних зобов’язань за даною категорiєю справ немає.
Тим не менш час вiд часу та в зв’язку iз звичайним веденням бiзнесу страхова компанiя може бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво Страхової компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв’язку iз такими справами та вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань.
Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв,
Станом на 31 грудня 2017 року не iснує iнших непередбачених зобов’язань, що пов’язанi з виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв. в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець 2017 року у Страхової компанiї iснують контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв з постачальниками. Загальна сума зобов’язань перед постачальниками на 31 грудня 2017 року складає 140,0 тис. грн. (2016 рiк: 607,1 тис. грн.)
ґ) Дотримання особливих вимог.
Договори, укладенi Товариством, не мiстять особливих вимог щодо дотримання певних умов.
6.8. Iншi операцiйнi доходи
Таб.6.9. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 8,5 9,3
2 Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй, та iнших резервiв (крiм резервiв iз страхування життя) - 30,9
3 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками - -
4 Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками - -
5 Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв - -
6 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки - -
7 Iншi операцiйнi доходи 48,6 2299,4
8 Усього iнших операцiйних доходiв 57,1 2339,6
6.9. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
Таб.6.10. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
Адмiнiстративнi витрати: (2537,6) (1890,6)
1 Витрати на утримання персоналу (899,7) (628,1)
2 Амортизацiя основних засобiв (892,1) (751,3)
3 Iншi адмiнiстративнi витрати (745,8) (511,2)
4 Витрати на збут: (812,4) (276,3)
5 Витрати на утримання персоналу (-) (12,9)
6 Амортизацiя основних засобiв (-) (-)
7 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (684,7) (220,5)
8 Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) (-) (-)
9 Витрати на маркетинг та рекламу (58,7) (11,4)
10 Iншi витрати на збут послуг (69,0) (31,5)
11 Iншi операцiйнi витрати (15,5) (2473,3)
12 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат (3365,5) (4640,2)
До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
o виплату заробiтної плати управлiнському персоналу в сумi 631,0 тис. грн.
o формування резервiв пiд вiдпустки в сумi 124,2 тис. грн.,
o нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 144,5 тис. грн. Розмiри нарахування та сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України i складають 22% та 8,41% (iнвалiди).
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:
o витрати на оренду примiщень
o забезпечення канцтоварами
o витрати на зв`язок та iнтернет
o банкiвськi послуги
o ремонт офiсної технiки та iнше
До статтi iншi витрати на збут послуг зокрема включено:
o витрати на полiграфiчну продукцiю
o представницькi витрати
До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати:
o банкiвськi послуги
o послуги зберiгачiв ЦП
o змiна резерву збиткiв
o резерв сумнiвних боргiв
6.10. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
Таб.6.11. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
2 Доходи вiд депозитiв 446,2 491,5
3 Iншi фiнансовi доходи - -
4 Iншi доходи - 2100
5 Усього фiнансових та iнших доходiв 446,2 2 591,5
7 Проценти за користування кредитами (-) (-)
8 Iншi фiнансовi витрати (-) (-)
9 Iншi витрати (8421,0) (14584,5)
10 Усього фiнансових витрат та iнших витрат (8421,0) (14584,5)
До статтi iншi витрати зокрема включено витрати:
o витрати на придбання товарiв, робiт послуг не страхової дiяльностi
o благодiйна допомога
o списання та витрати вiд знецiнення ЦП та iнше.
6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
Таб.6.12. (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Прибуток (збиток) до оподаткування (7765,8) (8321,5)
2 Поточний податок на прибуток (38,6) (100,4)
3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -
4 (збiльшення) зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань - -
5 Усього витрати на податок на прибуток (38,6) (100,4)
6 Прибуток (збиток) поточного року (7804,4) (8421,9)
* при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань, суми податку на прибуток було визначено за наступними ставками:
1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою в розмiрi - 3% та 0%;
2. Податок на прибуток, за загальною ставкою в розмiрi – 18%;
6.12. Операцiйнi сегменти.
За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є географiчнi сегменти, а також сегменти по видах страхових продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї розкрито в Роздiлi 3 "Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя", якiй, в складi страхової звiтностi надається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг.
6.13. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись внаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
•лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
•лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
•лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають внаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї (примiтка 6.2), аналiз чутливостi до iншого цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Оскiльки Товариство не мало суттєвих активiв в iноземнiй валютi, то активи не були чутливими до валютного ризику i потенцiйнi змiни не вимiрювались.
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики:
Таб.6.13. (тис. грн.)
Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2016
Банкiвськi депозити 2520,0 3020,0
Всього 2520,0 3020,0
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 2 роки за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±3,8 процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 3,8 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за кожним фiнансовим iнструментом.
Вiдсотковi ризики:
Таб.6.14. (тис. грн.)
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки
На 31.12.2016 р.
Можливi коливання ринкових ставок - 4,9% пункти + 4,9% пункти
Банкiвськi депозити 3020,0 15% -148,0 +148,0
Разом 3020,0 -148,0 +148,0
На 31.12.2017 р.
Можливi коливання ринкових ставок - 3,8% пункти + 3,8% пункти
Банкiвськi депозити 2520,0 14% -95,8 +95,8
Разом 2520,0 -95,8 +95,8
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Контроль за лiквiднiстю здiйснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг.
6.14. Управлiння капiталом.
Страхова компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також шляхом виплати дивiдендiв.
Станом на 31 грудня 2017року розмiр власного капiталу Товариства дорiвнює 16 961,7 тис.грн., чистi активи компанiї перевищують розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає нормативним вимогам для ризикових страхових компанiй.
Компанiя зобов’язана дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених регуляторними вимогами. Закон України «Про страхування» та iншi нормативнi акти мiстять такi вимоги:
Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, додаткового оплачуваного капiталу (якщо такий є) та нерозподiленого прибутку;
Мiнiмальна сума статутного капiталу повинна бути еквiвалентною 1,000 тисяч Євро за курсом обмiну, встановленим НБУ на дату реєстрацiї.
Станом на 31 грудня 2017 року, Компанiя виконує зазначенi вище вимоги.
Вiдповiдно до вимог Закону України “Про страхування” (ст.30), фактичний запас платоспроможностi (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рiвень нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату.
Станом на 31 грудня 2017 року, Компанiя виконує зазначеної вище вимоги, фактичний запас платоспроможностi Компанiї дорiвнює 16832,6 тис.грн., нормативний запас 2897,0 тис.грн., величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi Товариства над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi складає 13935,6 тис.грн.
6.15. Операцiї з пов’язаними сторонами.
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Суми винагород пов'язаним сторонам :
- по заробiтнiй платi за 2017 рiк складає 127,9 тис.грн. (2016рiк – 116,4 тис.грн);
- за договором оренди примiщення – 286,8 тис.грн. (2016рiк – 106,8 тис.грн);
- за договорами оренди автотранспорту – 18,0 тис.грн. (2016рiк – 18,0 тис.грн).
6.16. Подiї пiсля дати балансу.
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть
Керiвник _____________________ Яхниця I.О.

Головний бухгалтер _____________________ Тутук Л.Д.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток